У роботі

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проведення фітосанітарної експертизи та приведення законів у відповідність з міжнародними фітосанітарними стандартами
Дата реєстрації
15 Липня 2016 р.
Змінено: 18 Лип. 07:15
4009а
Автори
Мушак Олексій ПетровичНародний депутат України
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Бриченко Ігор ВіталійовичНародний депутат України
Кучер Микола ІвановичНародний депутат України
Мірошніченко Іван ВолодимировичНародний депутат України
Показати всі
Поділитися в соц. мережах
Виконання
Зареєстровано
Журнал змін
Проект
вноситься народними
депутатами України
 
 
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проведення фітосанітарної експертизи та приведення законів у відповідність з міжнародними фітосанітарними стандартами
                                                                                                         

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі  України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167) такі зміни:

1) у статті 1 із урахуванням алфавітного порядку:

доповнити новими термінами такого змісту:

«візуальна перевірка – фізична перевірка об’єктів регулювання неозброєним оком, за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа з метою виявлення шкідливих організмів без проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

лабораторія – підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності у сфері карантину рослин;

огляд – це візуальна перевірка об'єктів регулювання, під час якого здійснюється відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

партія – будь-яка кількість об’єктів регулювання (товару), що характеризується однорідністю складу, походження та є частиною вантажу;

фітосанітарна (арбітражна) лабораторія – фітосанітарна лабораторія, що включена до переліку лабораторій, що проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу;

фітосанітарна лабораторія – лабораторія, що включена до переліку лабораторій, уповноважених на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів)»;

термін «нагляд» викласти в такій редакції:

«нагляд – процес збору та реєстрації даних про наявність або відсутність регульованого шкідливого організму у визначеній зоні за допомогою обстеження, моніторингу або інших процедур»;

термін «обстеження» викласти в такій редакції:

«обстеження – збір та реєстрація даних, пов'язаних з визначенням наявності або відсутності регульованого шкідливого організму в конкретний період у визначеній зоні (ареалі)»;

термін «процедура перевірки» викласти в такій редакції:

«перевірка – будь-які дії з визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання»;

термін «фітосанітарна експертиза (аналізи)» викласти в такій редакції:

«фітосанітарна експертиза (аналізи) – перевірка об'єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів або їх ідентифікації»;

термін «фітосанітарний захід» викласти в такій редакції:

«фітосанітарний захід – це законодавство або офіційна процедура, спрямовані на попередження появи та запобігання поширенню карантинних організмів або на обмеження економічно несприятливого впливу регульованих некарантинних організмів»; 

термін «фітосанітарна процедура» викласти в такій редакції:

«фітосанітарна процедура – спосіб застосовування фітосанітарних заходів, встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, включаючи інспектування, огляд, фітосанітарну експертизу (аналізи), нагляд або здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання»;

термін «спостереження» виключити;

2) доповнити статтю 5 абзацами шостим – дванадцятим такого змісту:

«затвердження порядку проведення огляду та методів інспектування;

затвердження порядку проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

затвердження порядку здійснення контролю за роботами з фумігації (знезараження) об'єктів регулювання;

затвердження порядку уповноваження лабораторій на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів);

затвердження вимог до фахівців, які проводять огляд, та порядок проходження ними спеціальної підготовки;

затвердження порядку здійснення вибіркового контролю за оглядом фахівцями фітосанітарних лабораторій приватної форми власності;

затвердження порядку здійснення вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)». У зв’язку із цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами тринадцятим та чотирнадцятим відповідно.

3) у частині першій статті 7:

абзац п’ятий виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«звернення до Національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію лабораторії та притягнення її до відповідальності за порушення вимог законодавства;

уповноваження лабораторій на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів);

включення фітосанітарних лабораторій до переліку лабораторій, що проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу;

проведення спеціальної підготовки фахівців приватних лабораторій щодо проведення огляду»;

4) у статті 10:

у частині першій:

абзац другий замінити абзацом такого змісту «здійснювати нагляд та контроль за знезараженням об'єктів регулювання»;

абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту: 

«проводити інспектування;

проводити огляд;

здійснювати вибірковий контроль за проведенням огляду фахівцями фітосанітарних лабораторій приватної форми власності та за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Державний фітосанітарний інспектор не несе відповідальності за:

відповідність проведення огляду фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності вимогам законодавства про карантин рослин;

достовірність результатів фітосанітарної експертизи (аналізів), проведеної фітосанітарною лабораторією приватної форми власності»;

5) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

«Стаття 11-1. Уповноваження у сфері карантину рослин

Лабораторія включається до переліку лабораторій, уповноважених на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів), на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, про уповноваження.

Лабораторія уповноважується на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вона:

є юридичної особою – резидентом України;

акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження по одному або декількох із наступних видів аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія;

не порушувала вимог нормативно-правових актів та ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в сфері визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження, на відповідність якому вона акредитована, протягом останнього року роботи;

має у своєму складі фахівців із відповідною освітою, які пройшли  спеціальну підготовку.

Виключними підставами для відмови в уповноваженні є невідповідність лабораторії вимогам, встановленим цією статтею.

Фітосанітарна лабораторія позбавляється уповноваження, на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у разі:

ліквідації;

зупинення дії або позбавлення атестата про акредитацію;

порушення нею законодавства про карантин рослин в частині порядку проведення фітосанітарної експертизи, що мало наслідком отримання повідомлення (нотифікації) від країни-імпортера про серйозні випадки невідповідності фітосанітарній сертифікації міжнародним стандартам у сфері карантину та захисту рослин.

Фітосанітарна лабораторія включається до переліку лабораторій, що проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, якщо вона:

уповноважена на проведення огляду та  фітосанітарної експертизи (аналізів);

має досвід проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження не менше, ніж два роки.

Фітосанітарна (арбітражна) лабораторія виключається з переліку лабораторій, що проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у разі позбавлення уповноваження на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів).

Переліки лабораторій, уповноважених на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів) і лабораторій, що проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин»;

6) у назві статті 12 слово «щодо» замінити словами «у сфері»;

7) статтю 13 викласти в такій редакції: 

«Стаття 13. Фітосанітарна експертиза (аналізи)

Фітосанітарна експертиза (аналізи) об'єктів регулювання проводиться з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів фітосанітарною лабораторією за вибором власника вантажу / уповноваженої ним особи.

Зразки об'єктів регулювання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) під час огляду відбирають державні інспектори або фахівці фітосанітарних лабораторій, які пройшли спеціальну підготовку з правил відбору та пакування, зразків і перебувають із фітосанітарними лабораторіями у трудових або цивільно-правових відносинах.

Для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарними лабораторіями державної форми власності огляд проводиться державним фітосанітарним інспектором.

Для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарними лабораторіями приватної форми власності огляд проводиться фахівцями фітосанітарних лабораторій приватної форми власності.

Фітосанітарна експертиза (аналізи) об'єктів регулювання включає:

здійснення аналізу фітосанітарного стану об'єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів; 

визначення видів виявлених шкідливих організмів та їх обсягів.

Державний фітосанітарний інспектор на підставі висновку фітосанітарної експертизи робить висновок про карантинне значення виявлених шкідливих організмів, на основі якого приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів та видачу або відмову у видачі сертифікатів, передбачених цим Законом»;

9) доповнити статтею 13-1 такого змісту: 

«Стаття 13-1. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза

Протягом дії висновку попередньої фітосанітарної експертизи особа має право оскаржити її результати за допомогою повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи. 

Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться фітосанітарною (арбітражною) лабораторією, на вимогу особи, що оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи.

Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи відрізняються від результатів попередньої фітосанітарної експертизи, застосовуються результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин»;

10) частину дев’яту статті 16 викласти в такій редакції: 

«Проведення нагляду, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), знезараження та інспектування об'єктів регулювання, а також оформлення сертифікатів, передбачених цим Законом, здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин»;

11) статтю 24 виключити;

12) статтю 29 викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Контроль за переміщенням об'єктів регулювання

Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу/уповноваженою ним особою письмового повідомлення до фітосанітарної лабораторії, яка за вибором власника вантажу/уповноваженої ним особи буде здійснювати фітосанітарну експертизу. Повідомлення повинно містити інформацію про транспортний засіб, вантаж, заплановані час та дату початку і завершення завантаження. У разі проведення складного аналізу на вимогу країни-імпортера або власника вантажу/уповноваженої ним особи (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи надається протягом 30 днів з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналіз. 

Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 2 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи»;

13) у статті 30:

у частині першій слова «відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин» виключити;

частини другу та четверту виключити;

14) частину сьому статті 41 викласти в такій редакції:

«У разі, якщо фітосанітарна експертиза підтвердить зараження карантинним організмом, імпортер може оскаржити результати попередньої фітосанітарної експертизи та провести повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу»;

15) у статті 46:

частину третю викласти в такій редакції: 

«Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу/уповноваженою ним особою письмового повідомлення до фітосанітарної лабораторії, яка за вибором власника вантажу/уповноваженої ним особи буде здійснювати фітосанітарну експертизу. Повідомлення повинно містити інформацію про транспортний засіб, вантаж, заплановані час та дату початку і завершення завантаження. У разі проведення складного аналізу на вимогу країни-імпортера або власника вантажу/уповноваженої ним особи (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи надається протягом 30 днів з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналіз. Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 2 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи»;

у частині п’ятій:

абзац другий викласти в такій редакції: «невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів країни-імпортера»;

абзац третій виключити;

доповнити новими частинами такого змісту:

«Строк дії фітосанітарного сертифіката на території України становить 14 днів з дня його видачі.

При проведенні фітосанітарних процедур підтвердження відповідності фітосанітарного стану об'єктів регулювання вимогам країни-імпортера може також здійснюватися відповідно до міжнародних договорів України у порядку, погодженому із карантинними службами країн-імпортерів»;

16) частину другу статті 47 доповнити новим абзацом такого змісту:

«порушенні порядку проведення огляду та/або фітосанітарної експертизи, що мало наслідком отримання повідомлення (нотифікації) від країни-імпортера про серйозні випадки невідповідності фітосанітарній сертифікації міжнародним стандартам у сфері карантину та захисту рослин»;

17) частини другу та третю статті 49 викласти в такій редакції:

«органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, визначається виключно цим законом та включає в себе обстеження, інспектування, огляд, фітосанітарну експертизу (аналізи), видачу сертифікатів відповідно до цього Закону, організацію та здійснення контролю за роботами з фумігації (знезараження) об'єктів регулювання.

Розміри платних послуг центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, які затверджує Кабінет Міністрів України, мають дорівнювати фактичним витратам на їх надання».

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити новою статтею такого змісту: 

«Стаття 172-2. Порушення фітосанітарною лабораторією законодавства України про карантин рослин

Порушення фітосанітарною лабораторією порядку проведення фітосанітарної експертизи та/або проведення огляду, під час якого здійснювався відбір зразків об'єктів регулювання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), що мало наслідком отримання повідомлення (нотифікації) від країни-імпортера про серйозні випадки невідповідності фітосанітарній сертифікації міжнародним стандартам у сфері карантину та захисту рослин, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) частину першу статті 238-2 доповнити словами: 

«порушенням фітосанітарною лабораторією законодавства України про карантин рослин (стаття 172-2)».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

2. Установити, що лабораторії, які належать до сфери управління органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, та які на дату набрання чинності цим законом акредитовані на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження, підлягають автоматичному включенню до переліків лабораторій, уповноважених на проведення фітосанітарної експертизи.

3. Установити, що лабораторії, які належать до сфери управління органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, які проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, підлягають автоматичному включенню до переліку лабораторій, що проводять повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу.

4. Установити, що у випадку приватизації лабораторії, яка належить до сфери управління органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, така лабораторія виключається з переліку лабораторій, уповноважених на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), та зобов’язана пройти процедуру уповноваження в порядку, передбаченому чим Законом для приватних лабораторій.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

 
 
Голова Верховної Ради                                                
              України                                                                                 
Мета
Змінено: 18 Лип. 07:15

Основною метою законопроекту є приведення законодавства України у сфері карантину рослин у відповідність до міжнародних фітосанітарних правил, його гармонізації із законодавством ЄС, зниження рівня корупції, та створення умов для ефективної роботи Держпродспоживслужби.

Завдання
чи проблеми, на розв'язання яких спрямований даний проект
Змінено: 18 Лип. 07:15

Проектом закону вносяться зміни до Закону України «Про карантин рослин», спрямовані на продовження реформування системи державного регулювання в сфері карантину рослин та приведення фітосанітарних заходів у відповідність до міжнародних стандартів і зобов’язань, підвищення їх ефективності.

Основні положення законопроекту передбачають:

 1. приведення термінології Закону у відповідність до автентичних текстів міжнародних документів у галузі фітосанітарного контролю, забезпечення однозначності розуміння та прозорості реалізації положень вітчизняного законодавства;
 2. вдосконалення процедури огляду, під час якої здійснюється відбір зразків об’єктів регулювання;
 3. допуску недержавних, відповідним чином акредитованих та уповноважених відповідно до законодавства лабораторій до проведення фітосанітарної експертизи у сфері карантину рослин, у тому числі огляді;
 4. чітка регламентація у Законі вимог до проведення первинної та вторинної (арбітражної) фітосанітарних експертиз;
 5. визначення у Законі терміну дії в Україні фітосанітарного сертифікату – 14 днів;
 6. уможливлення підтвердження відповідності фітосанітарного стану об'єктів регулювання вимогам країни-імпортера у порядку, погодженому між Держпродспоживслужбою України та уповноваженими службами країн-імпортерів, відповідно до міжнародних договорів України;
 7. зниження рівня корупції в сфері фітосанітарного контролю та підвищення якості фітосанітарної експертизи;
 8. видачу фітосанітарного сертифікату на експорт та реекспорт виключно відповідно до фітосанітарних вимог країни-імпортера
Результати
які очікуються при впровадженні даного законопроекту
Змінено: 18 Лип. 07:15

1. Підвищено гнучкість системи внутрішнього та зовнішнього фітосанітарного контролю України, що дасть можливість Держпродспоживслужбі ефективно здійснювати фітосанітарний контроль в умовах зростаючих обсягів виробництва та експорту продукції рослинного походження.

2. Гармонізовано українське законодавство у сфері карантину рослин із європейським, що передбачено Главою IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

3. Зменшено втрати та ризики виробників та експортерів української рослинної продукції за рахунок:

 • більшої гнучкості у плануванні поточних виробничих та логістичних процесів виробників та експортерів, оскільки вони значно менше покладатимуться на державні установи в процесі проходження фітосанітарного інспектування та експертизи;
 • оптимальної інтеграції фітосанітарного контролю в повсякденну діяльність виробників та експортерів, без затримок в очікуванні офіційних документів;
 • зменшення дублювання контрольних операцій;
 • зменшення ризику корупційних дій через зменшення простору для контактів між державними службовцями, виробниками та експортерами продукції рослинного походження. 
Журнал змін
Дати і назви стадій, які проходить законопроект
21 Липня 2016
Надано для ознайомлення
20 Липня 2016
Направлено на розгляд Комітету
15 Липня 2016
Передано на розгляд керівництву
Хочете бути в курсі останніх новин Української аграрної асоціації?
Підпишіться на оновлення: