Number:

0850
Date:

29 August 2019
Authors:

  • Алексєєв Ігор Сергійович
  • Лунченко Валерій Валерійович
  • Сторожук Дмитро Анатолійович
  • Бакуменко Олександр Борисович
Materials:

Bill_0850.rtfComparative_table_0850.rtfExplanatory_note_0850.rtf
Page on the RADA website

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 120 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:

«2. Якщо жилий будинок (крім багатоквартирного), будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а набувач не може використовувати земельну ділянку на такому праві, земельна ділянка переходить до набувача на іншому речовому праві.

Набувач протягом 10 днів з дня державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомості зобов’язаний звернутися до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому у користування земельну ділянку під об'єктом нерухомості, що належить йому на праві власності. Власник зобов’язаний прийняти таку пропозицію та письмово повідомити користувача земельної ділянки про перехід права власності на житловий будинок, будівлю або споруду (крім випадків поєднання попереднього власника об'єкта нерухомості і користувача земельної ділянки, на якій його розміщено, в одній особі).

Не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на відповідний об'єкт нерухомості, сторони зобов’язані розірвати договір, на підставі якого виникло право користування земельною ділянкою, а набувач зобов’язаний укласти договір з власником такої земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка під об’єктом нерухомості перебуває у постійному користуванні, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності припинити право постійного користування земельною ділянкою під таким об’єктом та передати її у користування власнику такого об’єкта.

Невиконання вимог, передбачених цією частиною, може бути оскаржене в судовому порядку».

2. Частину третю статті 7 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998 р., № 46-47, ст. 280) викласти у такій редакції:

«До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право на оренду цієї земельної ділянки. Перехід права на оренду земельної ділянки здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України».

3. Частину першу статті 377 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити новим реченням такого змісту:

«Перехід права користування на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що розміщені на ній, здійснюється в порядку, встановленому законом».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?

Follow
Subscribe to this content and receive updates directly in your inbox.
Name
Email