Finished projects

Status message

Operating in maintenance mode.
24 September 2013, 08:30
Bill on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine as to Sustainable Use of Agricultural Lands
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
24 September 2013 year
Registrations №
3316
Authors
Stepan IvakhivPeople’s Deputy of Ukraine
Oleh KulinichPeople’s Deputy of Ukraine
Valeriy LunchenkoPeople’s Deputy of Ukraine
Volodymyr MakarHead of the Ukrainian Agrarian Association
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

Кулінічем О.І. (посв. №  )

Іваховим С.П. (посв. №  )

Лунченко В.В. (посв. №  )

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого використання земель сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27):

1) статтю 20 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

«8. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у постійному користуванні, на правах оренди, суперфіцію, емфітевзису, здійснюється за погодженням з землекористувачами»;

2) у статті 22:

частину четверту виключити;

у зв’язку з цим змінити нумерацію частини п’ятої на частину четверту;

3) статтю 26 доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:

«Перехід права власності на земельну ділянку, на якій розташовані інженерна інфраструктура меліоративних систем та/або окремих її об’єктів, а також інженерна інфраструктура міжгосподарських меліоративних систем та/або окремих її об’єктів, які не перебувають у власності власника земельної ділянки, не тягне за собою перехід права власності на зазначені об’єкти.

Власник та/або користувач земельної ділянки, на якій розташовані меліоративні системи, що не перебувають у його власності (користуванні), зобов’язаний не створювати перешкод у доступі та експлуатації таких систем та дотримуватися обмежень у використанні земельних ділянок, встановлених згідно із законом»;

4) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

«1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям землі сільськогосподарського призначення можуть належати на правах користування, власності з урахуванням обмежень, встановлених законом»;

5) у статті 33:

у частині першій слово «орендувати» замінити словом «користування»;

у частині другій:

слова «іноземні громадяни» замінити словом «іноземці»;

слово «оренди» замінити словом «користування»;

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«3. Юридичні особи можуть мати на праві користування земельні ділянки, які передані фізичним особам у власність або оренду для ведення особистого селянського господарства»;

у зв’язку з цим змінити нумерацію частини третьої на частину четверту;

6) у статті 93:

у частині другій слова «громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам» замінити словами «фізичним та юридичним особам»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років»;

доповнити частиною десятою такого змісту:

«10. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншим 12 років»;

7) у частині третій статті 103 слова «(обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо)» виключити;

8) у пункті «ґ» частини першої статті 183 слова «системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін» замінити словами «запровадження системи заходів запобігання різкому зниженню врожайності культур через погіршення якісного стану ґрунтів (ґрунтовтому)»;

9) пункт «і» частини першої статті 211 викласти в такій редакції:

«і) погіршення якості ґрунтів: вмісту гумусу, калію, фосфору»;

10) у розділі X «Перехідні положення»:

в абзаці другому пункту 6 слова «у довгострокову оренду» замінити словами «на право оренди»;

пункт 18 виключити.

2. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 8, ст. 61):

1) у статті 21:

в абзаці третьому частини четвертої слова «на підставі проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (щодо земель сільськогосподарського призначення)» та слова «(щодо земель інших категорій)» виключити;

у частині п’ятій слова «проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» виключити;

2) у пункті «ґ» частини першої статті 36 після слів «вид речового права» додати слова «суб’єкти права власності та інших речових прав».

3. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280):

1) пункт «в» частини другої статті 5 викласти в такій редакції:

«в) фізичні та юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави»;

2) у частині четвертій статті 9 слово «продаж» замінити словом «відчуження»;

3) у частині другій статті 14 слова «Типова форма договору» замінити словами «Примірний договір»;

4) статтю 15 викласти в такій редакції:

«Стаття 15. Умови договору оренди землі

Істотними умовами договору оренди землі є:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

При укладенні договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) до договору оренди земельної ділянки додаються показники якісного стану ґрунтів (гумус, калій, фосфор), що вимірюються акредитованою лабораторією. Відсутність таких даних не є підставою для визнання договору оренди земельної ділянки недійсним.

У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)»;

5) статтю 17 виключити;

6) у статті 19:

частину третю викласти в такій редакції:

«При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення строк дії договору оренди земельної ділянки визначається за згодою сторін, але не може бути меншим 12 років»;

7) у статті 21:

частину першу доповнити словами «згідно з договором оренди землі»;

у частині другій слово «форма» замінити словом «умови»;

8) статтю 22 викласти в такій редакції:

«Стаття 22. Форма орендної плати за землю

Орендна плата за землю справляється виключно у грошовій формі»;

9) статтю 34 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«У разі припинення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, вартість багаторічних насаджень, закладених на ній орендарем за згодою орендодавця, відшкодовується орендарю орендодавцем, крім випадків, коли період корисного використання відповідного багаторічного насадження закінчився (якщо інше не передбачено договором оренди). Відшкодування вартості багаторічних насаджень здійснюється за незалежною оцінкою майна відповідно до законодавства або за домовленістю сторін».

4. У Законі України «Про особисте селянське господарство» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232 ):

1) у частині першій статті 6 після слова «належать» доповнити словами «земельні ділянки»;

2)  частину першу статті 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«надавати у користування фізичним або юридичним особам земельні ділянки, передані їм у власність або оренду в порядку, встановленому законом, для використання за основним цільовим призначенням».

5. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.282):

1) статтю 1 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«ґрунтовтома – порушення біоенергетичного режиму ґрунтів та різке зниження врожайності сільськогосподарських культур, погіршення якісного стану ґрунтів через їх підкислення та/або втрату гумусу, калію, фосфору, накопичення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроорганізмів, шкідників та насіння бур'янів»;

2) у статті 2:

у пункті «ґ» слова «системи сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни» замінити словами «запровадження системи заходів запобігання різкому зниженню врожайності культур через погіршення якісного стану ґрунтів (ґрунтовтому)»;

у пункті «д» після слів «підвищення родючості ґрунтів» додати слова «уникнення ґрунтовтоми»;

3) статтю 52 доповнити новою частиною другою такого змісту:

«Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються лише на вимогу землевласників або землекористувачів».

6. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.349):

1) абзац дев’ятий частини другої статті 1 викласти в такій редакції:

«ґрунтовтома – порушення біоенергетичного режиму ґрунтів та різке зниження врожайності сільськогосподарських культур, погіршення якісного стану ґрунтів через їх підкислення та/або втрату гумусу, калію, фосфору, накопичення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроорганізмів, шкідників та насіння бур'янів»;

2) у частині першій статті 25 слова «систем сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни» виключити;

3) частину четверту статті 27 доповнити словами «або згідно з даними акредитованої лабораторії щодо показників якісного стану ґрунтів»;

4) абзац п’ятий частини першої статті 30 виключити;

5) статтю 32 викласти в такій редакції:

«Стаття 32. Нормативи якісного стану ґрунтів

Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються для досягнення високих і стабільних урожаїв та запобігання виснаженню і втраті родючості ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми.

Нормативи якісного стану ґрунтів включають такі показники: гумус, калій, фосфор.

Показники якісного стану ґрунтів вимірюються акредитованою лабораторією згідно з державними стандартами, які розробляються і затверджуються в установленому законом порядку.

Показники якісного стану ґрунтів використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

зміні власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення або землекористувача;

проведенні грошової оцінки земель;

визначенні розмірів плати за землю;

здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

Землекористувач несе відповідальність за зниження показників якісного стану ґрунтів у порядку, встановленому статтею 56 цього Закону та законодавством України»;

6) статтю 33-1 виключити;

7) частину четверту статті 34 доповнити словами «або даних акредитованої лабораторії щодо показників якісного стану ґрунтів»;

8) у статті 37:

частину четверту викласти в такій редакції:

«З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться оцінка показників якісного стану ґрунтів щодо кислотності, вмісту гумусу, калію та фосфору, а також рівня накопичення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроорганізмів, шкідників та насіння бур'янів»;

частину п’яту викласти в такій редакції:

«Показники якісного стану ґрунтів перевіряються систематично, але не рідше, ніж один раз на 6 років. Такі показники встановлюються на основі даних агрохімічної паспортизації земель або даних акредитованої лабораторії»;

9) частину восьму статті 54 викласти в такій редакції:

«Агрохімічна паспортизація сільськогосподарських угідь (за винятком перелогів) здійснюється із врахуванням даних (за наявності) акредитованої лабораторії щодо показників якісного стану ґрунтів через кожні 6 років»;

10) частину третю статті 56 викласти в такій редакції:

«Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про охорону земель, в тому числі внаслідок зниження показників якісного стану ґрунтів, підлягає відшкодуванню землекористувачем в повному обсязі власнику земельної ділянки».

7. Абзац сьомий статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.471 зі змінами, внесеними Законом України N 5462-VI від 16.10.2012) виключити.

8. У пункті 2 частини першої статті 19 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 2-3, ст.3) слова «системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін» замінити словами «системи заходів запобігання різкому зниженню врожайності культур через погіршення якісного стану ґрунтів (ґрунтовтому)».

9. Частину другу статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) викласти в такій редакції:

«Неналежне використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь), яке призвело до переміщення показників якісного стану ґрунтів у нижчі по рівню групи, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак

 


 

Goal
Changed: 13 May. 08:30
The Bill has been elaborated to stimulate rational use of agricultural lands and soil conservation.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 13 May. 08:30

To overcome the above specified problems, the Bill offers a range of amendments to the legislation, namely implementing the following:

  • obligatory, regular (every 6 years) laboratory analysis of soil quality of agricultural lands based on the state standards; obligation of a land user to pay damages related to deterioration of soil quality;
  • minimum lease term of agricultural land – 12 years creating preconditions for establishing sustainable lease relations and responsible farm management and treatment of leased lands which will considerably increase soil quality;
  • reduction of essential elements of lease agreement which will facilitate lease land turnover;
  •  contributing to transparency of land relations through publicity of information about owners and users of land on electronic cadastre map.

Regular monitoring of soil fatigue is proposed to be carried out at the expense of land users (tenants) by certified laboratories in accordance with the law. The Bill offers monitoring of the three indicators – soil ulmin, potassium, phosphorus. Deterioration of soil quality shall be considered the falling of indicators to lower-level groups determined by the National Standards of Ukraine, DSTU 4362: 2004 "Soil Quality, Soil Fertility Indicators" (totally, there are six levels: very low, low, medium, higher, high, very high).

The Bill enhances the mechanism of bringing a land user to justice.

If a minimum lease term (12 years) is introduced, the land user will be economically interested in maintaining soil fertility indicators. Setting only cash method payments for rent land will allow owners of land plots to receive a specific guaranteed payment for rent. A significant reduction in material terms of lease agreement, the absence of which being the formal reason for early termination of the agreement, will enhance the stability of relations under the agreement.

Promoting long-term farmland lease relations will not only allow to considerably increase the involvement of land users in soil fertility, but also increase the level of interest of farmers in the development of social infrastructure in rural areas. With longer lease agreements, farmers will be interested in high-skilled personnel and corresponding infrastructure in leased land areas.

Results
expected the introduction of the bill
Changed: 13 May. 08:30
Implementation of the Bill will increase the interest of land users in maintaining the quality characteristics of agricultural land and prevent its further depletion. The Bill introduced measures to encourage the sustainable use of agricultural land, promote greater sustainability of farming activities and allow a long-term activity planning. This, in turn, will allow more efficient use of land instead of depleting it over a couple of years. In addition, it will attract more private investments in the development of social infrastructure. Thus, the Bill will help create conditions for efficient use and remediation of soil in Ukraine towards its rational use, preservation of its condition, quality and fertility.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: