Finished projects

3 March 2015, 11:15
Bill on Amendments to the Land Code of Ukraine on Holding Land Auctions
Date of act
18 February 2016 year
№1
Registration Date
3 March 2015 year
Registrations №
2279
Authors
Бакуменко Олександр БорисовичНародний депутат України
Юрчишин Петро ВасильовичНародний депутат України
Давиденко Валерій МиколайовичНародний депутат України
Козаченко Леонід Петрович Народний депутат України
Лунченко Валерій ВалерійовичНародний депутат України
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Лабазюк Сергій Петрович Народний депутат України
Івченко Вадим Євгенович Народний депутат України
Кучер Микола ІвановичНародний депутат України
Біловол Олександр МиколайовичНародний депутат України
Рудик Сергій Ярославович Народний депутат України
Share in social networks
Execution
Law enacted
Changelog
Проект
вноситься народними
депутатами України
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Давиденко В.М.
Козаченко Л.П.
Лунченко В.В.
Кулініч О.І.
Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
 
(Тираж 08.12.2015)
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
 
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. Абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий – вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити.
2. Абзац перший частини п’ятої статті 135 замінити двома абзацами такого змісту:
«5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3. У статті 136:
1) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.
Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів»;
2) у частині шостій слова «а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, – на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин» виключити.
4. У статті 137:
1) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів»;
2) у частині четвертій:
пункт «ж» викласти в такій редакції::
«ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків»;
доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів»;
3) у частині восьмій:
в абзаці першому слова «і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку» виключити;
абзац другий доповнити словами «та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів)»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також»;
абзац сьомий виключити;
4) частину п’ятнадцяту після слова «двох» доповнити словом «зареєстрованих»;
5) частину тридцять першу викласти в такій редакції:
«31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягає сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
2. Рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання фізичним та юридичним особам дозволів розроблення документації із землеустрою, прийняті в установленому порядку згідно із статтями 118, 123 Земельного Кодексу України до дня прийняття Верховною Радою України цього Закону, є дійсними, а передача у власність та користування земельних ділянок згідно таких рішень у випадках, встановлених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України в редакції, яка діяла до набрання чинності цим Законом, здійснюється без проведення земельних торгів.
3. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
 
Голова Верховної Ради України
Goal
Changed: 3 Mar. 11:15

Основною метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація процедур проведення земельних торгів.

Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 3 Mar. 11:15

Законопроектом пропонується внести до Земельного кодексу України наступні зміни.

1. Пропонується виключити із частини другої статті 134 Земельного кодексу України наступних положень, які дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів (аукціонів), а саме:

1.1. Пропонується виключити абзац шостий щодо передачі земельної ділянки в оренду державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків. Виключення вказаного положення обумовлюється тим, що державні та комунальні підприємства, бюджетні установи, вищі навчальні заклади можуть отримувати земельні ділянки на праві постійного користування (яке набувається без аукціону). У той же час отримання ними земельних ділянок в оренду стимулює їх використовувати їх не для здійснення основної діяльності, а лише для передачі у суборенду. «Безаукціоннне» надання в оренду земельних ділянок господарським товариствам з часткою державного чи комунального капіталу надає їм невиправдані та незрозумілі переваги порівняно з іншими господарськими товариствами.

1.2. Пропонується виключити абзац сьомий щодо передачі земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні. Ця пропозиція обумовлена тим, що якщо передача земельних ділянок здійснюється під обслуговування вже існуючих творчих майстерень, то такі ділянки передаються у «безаукціонному» порядку відповідно до абзацу другого частини другої цієї частини (як земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди). Земельні ж ділянки державної та комунальної власності для будівництва нових творчих майстерень мають придбаватись у загальному порядку на аукціонах.

1.3. Пропонується виключити абзац чотирнадцятий, який надає можливість передавати в оренду без проведення аукціонів земельні ділянки для створення озеленених територій загального користування. Ця пропозиція обумовлена тим, що термін «озеленені території загального користування» є надто широким і дає можливість дуже довільного трактування. Земельні ділянки державної і комунальної власності, які необхідні для утворення громадських парків, скверів тощо доцільно надавати не будь-яким юридичним особам в оренду, а державним чи комунальним підприємствам на праві постійного користування.

1.4. Пропонується виключити абзац шістнадцятий, який надає можливість передавати в оренду без проведення аукціонів земельні ділянки державної та комунальної власності громадянам для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для городництва. Ця пропозиція обумовлена тим, що земельні ділянки для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів можуть передаватись громадянам безоплатно у власність відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. Можливість надання ділянок вказаного призначення ще й в оренду без проведення аукціонів призводить до втрат місцевих бюджетів і стимулює корупцію.

Можливість отримання без аукціонів в оренду земельних ділянок для сінокосіння, випасання худоби та городництва передбачена частиною третьою цієї ж статті.

1.5. Пропонується виключити абзаци сімнадцятий, двадцять перший, двадцять другий, які дублюють абзаци десятий, дванадцятий цієї ж частини статті 134 Земельного кодексу України.

1.6. Пропонується виключити абзац вісімнадцятий, який передбачає можливість отримання без аукціонів в оренду земельних ділянок для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. Це пояснюється тим, що організація оптових ринків сільськогосподарської продукції є прибутковим бізнесом, тому надання державною пільг для отримання земель для їх розташування, є зайвим.

1.7. Пропонується виключити абзац двадцять третій, який передбачає можливість отримання без аукціонів земельні ділянки для здійснення концесійної діяльності. Виключення цього абзацу обумовлено тим, що його положення дублюють положення абзацу двадцять четвертого цієї ж частини, який передбачає передачу земельних ділянок у випадках «передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності».

1.8. Пропонується виключити абзац двадцять шостий, який дозволяє визначати додаткові випадки передачі земельних ділянок в оренду без проведення земельних аукціонів в обхід Земельного кодексу України, іншими законами. Вказане положення, по-перше, призводить до розбалансування земельного законодавства, а по-друге, надає можливість безконтрольного розширення практики передачі державних і комунальних земель у непрозорий спосіб.

2. Законопроект пропонує також конкретизувати та зробити більш зрозумілою процедуру підготовки лотів до земельних торгів за рахунок коштів виконавців торгів. Запровадження вказаних положень сприятиме економії бюджетних коштів.

Results
expected the introduction of the bill
Changed: 3 Mar. 11:15
  1. Впроваджується механізм, за яким фінансування видатків на проведення земельних торгів може здійснюватися організацією, яка проводить торги, а вказані витрати відшкодовуються зазначеній організації переможцем аукціону;
  2. Суттєво скорочено кількість випадків, за яких державні землі передаються у користування без проведення аукціону;
  3. Зниження рівня корупції при розпорядженні земельними ділянками державної та комунальної власності;
  4. Збільшення доходів державного та місцевих бюджетів.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: