Finished projects

Status message

Operating in maintenance mode.
4 July 2013, 17:00
Bill on Amendments to the Law of Ukraine “On Grain ad Grain Market in Ukraine” (as to Certain Aspects of Operating of the Guarantee Fund for Obligations under Warehouse Receipts for Grain)
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
4 July 2013 year
Registrations №
2513а
Authors
Царьов Олег АнатолійовичНародний депутат України
Сабій Ігор МихайловичНародний депутат України
Апостол Михайло ВолодимировичНародний депутат України
Макар Володимир РомановичГолова Української аграрної асоціації
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

Царьовим О.А.,

Сабієм І.М.,

Апостолом М.В.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо окремих аспектів функціонування Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно)

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 35, ст. 258) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

1) у пункті 22 слова «зернового складу та виконує функції державного управління у сфері гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» замінити словами «зернового складу – учасника Гарантійного фонду»;

2) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15) зерновий склад – суб’єкт підприємництва, що має на праві власності, оренди (лізингу) зерносховище, і надає фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна на підставі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки»;

3) пункт 191 викласти в такій редакції:

«191) неспроможність зернового складу – неможливість зернового складу – учасника Гарантійного фонду виконати зобов'язання за договором складського зберігання зерна перед поклажодавцем щодо повернення вказаної у складських документах на зерно кількості зерна відповідної якості або відшкодувати в повному обсязі вартість такого зерна в строк та на умовах, визначених договором складського зберігання зерна, протягом одного місяця з дня відкриття виконавчого провадження за рішенням суду щодо примусового стягнення зерна або його вартості»;

4) пункт 231 виключити.

2. В абзаці п’ятому частини першої статті 10 після слів «Аграрного фонду» додати слова «та Гарантійного фонду».

3. Статтю 331 виключити.

4. У статті 47:

1) у назві слова «виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» виключити;

2) частину першу викласти в такій редакції:

«Гарантійний фонд є юридичною особою, яка має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках»;

3) частину другу виключити;

у зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами другою – четвертою;

4) у частині третій слова «виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, яке затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити.

5. Статтю 48 викласти в такій редакції:

«Стаття 48. Функції, основні завдання та повноваження Гарантійного фонду

Основними функціями Гарантійного фонду є:

відшкодування вартості зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного фонду в порядку, передбаченому цим Законом;

забезпечення накопичення фінансових ресурсів, призначених для відшкодування володільцям складських документів на зерно вартості зерна у разі неспроможності зернового складу в порядку та спосіб, що передбачені цим Законом та рішеннями Гарантійного фонду;

здійснення організаційних заходів з оцінки вартості зерна володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного фонду, який їх видав.

Основними завданнями Гарантійного фонду є:

мінімізація ризиків суб'єктів ринку зерна;

забезпечення захисту прав володільців складських документів на зерно у разі невиконання зерновим складом – учасником Гарантійного фонду своїх зобов'язань за договором складського зберігання зерна внаслідок його неспроможності;

гарантування відшкодування вартості зерна за договором складського зберігання зерна, укладеним зерновим складом – учасником Гарантійного фонду, внаслідок його неспроможності.

Гарантійний фонд не має права на здійснення будь-якої іншої діяльності, крім передбаченої цим Законом.

Для виконання основних функцій та завдань Гарантійний фонд має повноваження:

вимагати від зернових складів – учасників Гарантійного фонду своєчасної та повної сплати внесків;

виключати зернові склади – учасники Гарантійного фонду з числа учасників;

вести Реєстр зернових складів – учасників Гарантійного фонду;

отримувати доступ до реєстрів зерна (заставного зерна) та складських документів на зерно, які ведуться зерновими складами – учасниками Гарантійного фонду, до реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки;

звертатися з регресною вимогою до зернового складу в обсязі, що відповідає сумі відшкодування вартості зерна, виплаченій Гарантійним фондом володільцю складських документів на зерно;

безоплатно отримувати необхідну інформацію та документи від органів державної влади;

інші повноваження, передбачені цим Законом.

Гарантійний фонд зобов'язаний додержуватися вимог законодавства про збереження комерційної таємниці щодо інформації, яка стала йому відома у процесі своєї діяльності.

Гарантійний фонд публікує річний звіт станом на 1 січня, а також інформацію про свою діяльність станом на 1 липня протягом двох місяців після цих дат в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України.

Гарантійний фонд подає Кабінету Міністрів України річний звіт разом з аудиторським висновком до 1 липня року, наступного за звітним.

Достовірність річного звіту Гарантійного фонду має бути підтверджена незалежною аудиторською організацією».

6. Статтю 49 викласти в такій редакції:

«Стаття 49. Порядок відшкодування вартості зерна Гарантійним фондом

Гарантійний фонд несе субсидіарну відповідальність за невиконання зерновим складом – учасником Гарантійного фонду своїх зобов'язань.

У разі неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного фонду, володілець складських документів має право звернутися до Гарантійного фонду з письмовою вимогою про повернення або відшкодування вартості зерна, переданого на зберігання такому зерновому складу.

Гарантійний фонд зобов’язаний протягом трьох днів після отримання письмової вимоги про повернення або відшкодування вартості зерна від володільця складських документів на зерно, переданого на зберігання зерновому складу – учаснику Гарантійного фонду, надіслати такому зерновому складу вимогу в десятиденний строк повернути або відшкодувати вартість зерна володільцю складських документів на зерно.

Якщо зерновий склад – учасник Гарантійного фонду не повертає або не відшкодовує вартість зерна володільцю складських документів на зерно в повному обсязі, у строк, передбачений частиною третьою цієї статті, Гарантійний фонд зобов’язаний протягом трьох днів відшкодувати володільцю складських документів на зерно вартість зерна в розмірі суми, що залишається невідшкодованою в результаті самостійного відшкодування таким зерновим складом вартості неповернутого зерна, але не більше 90 відсотків вартості зерна, переданого на зберігання такому зерновому складу і неповернутого внаслідок неспроможності.

Якщо ризики зберігання зерна були застраховані, виплата страхового відшкодування прирівнюється до самостійного відшкодуванням вартості неповернутого зерна зерновим складом.

Гарантійний фонд після відшкодування вартості зерна за договором складського зберігання зерна набуває права регресної вимоги до зернового складу – учасника Гарантійного фонду в обсязі, що відповідає сумі відшкодування вартості зерна, виплаченій Гарантійним фондом володільцю складських документів на зерно.

Ціна та розмір відшкодування вартості одиниці зерна кожного класу і виду визначається Адміністративною радою Гарантійного фонду на основі біржової інформації Української аграрної біржі щодо цін на зерно на умовах франко-елеватор на дату, в яку згідно з договором складського зберігання зерна, виникає право вимоги повернути зерно.

Якщо ціна одиниці зерна, визначена відповідно до частини сьомої цієї статті, буде вищою за ринкові ціни на зерно у місцевості, де розташовано зерносховище зернового складу – учасника Гарантійного фонду, що неспроможний виконати свої зобов’язання за договором складського зберігання зерна, Гарантійний фонд має право здійснити відшкодування вартості зерна володільцю складських документів на зерно в натурі шляхом передачі зерна того самого виду і класу в розмірі 90 відсотків кількості, що залишається неповернутою та невідшкодованою самостійно зерновим складом – учасником Гарантійного фонду або третьою особою за такого учасника».

7. Статтю 50 викласти в такій редакції:

«Стаття 50. Підстави відмови у відшкодуванні вартості зерна Гарантійним фондом

Гарантійним фонд може відмовити у відшкодуванні вартості зерна, переданого зерновому складу – учаснику Гарантійного фонду на зберігання за договором складського зберігання зерна і неповернутого внаслідок неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного фонду, за наявності таких виключних підстав:

якщо зобов’язання за договором складського зберігання зерна було виконано в повному обсязі зерновим складом – учасником Гарантійного фонду самостійно або третьою особою за такого учасника;

якщо володільцем складських документів на зерно є власник зернового складу – учасника Гарантійного фонду або члени його сім’ї;

якщо володільцем складських документів на зерно є працівник незалежної аудиторської компанії (аудитор), який здійснював аудиторські перевірки зернового складу – учасника Гарантійного фонду протягом останніх трьох років, член органів управління або власник такої аудиторської компанії;

якщо вартість зерна за договором складського зберігання зерна становить менше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

якщо зерновий склад – учасник Гарантійного фонду перебуває у стані санації, банкрутства та/або ліквідації чи ліквідований, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців міститься відповідна інформація, і складські документи на зерно були придбані після порушення провадження у справі про банкрутство зернового складу – учасника Гарантійного фонду, початку процедури його ліквідації.

При цьому у відшкодуванні вартості зерна не може бути відмовлено, якщо складські документи на зерно були видані зерновим складом – учасником Гарантійного фонду після припинення або закриття справи про банкрутство».

8. Статтю 51 викласти в такій редакції:

«Стаття 51. Створення Гарантійного фонду

Засновником Гарантійного фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України затверджується тимчасове Положення про Гарантійний фонд та створюється Тимчасова адміністративна рада Гарантійного фонду.

Тимчасова адміністративна рада Гарантійного фонду:

проводить державну реєстрацію Гарантійного фонду як юридичної особи публічного права;

визначає порядок сплати вступного внеску та включення зернового складу до числа учасників Гарантійного фонду до скликання перших Загальних зборів учасників Гарантійного фонду;

організовує проведення установчих зборів не пізніше трьох місяців з моменту державної реєстрації Гарантійного фонду за умови, що число учасників Гарантійного фонду складає не менше п’яти зернових складів.

Дата проведення перших Загальних зборів учасників Гарантійного фонду визначається установчими зборами.

Повноваження Тимчасової адміністративної ради Гарантійного фонду припиняються після проведення перших Загальних зборів учасників Гарантійного фонду».

9. Статтю 52 викласти в такій редакції:

«Стаття 52. Учасники Гарантійного фонду

Учасниками Гарантійного фонду можуть бути суб'єкти підприємництва, які мають на праві власності, оренди (лізингу) зерносховище і надають або планують надавати фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з обов'язковою видачею складських документів на зерно.

Будь-який зерновий склад, що на законних підставах надає або планує надавати фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки, має право стати учасником Гарантійного фонду.

Участь зернових складів у Гарантійному фонді є добровільною.

Участь зернових складів, які надають або планують надавати послуги зі зберігання зерна, яке повністю або частково придбане за рахунок коштів державного бюджету, є обов’язковою. У разі виключення такого зернового складу з числа учасників Гарантійного фонду, він позбавляється права на зберігання зерна, яке повністю або частково придбане за рахунок коштів державного бюджету. Таке зерно має бути передано іншому зерновому складу – учаснику Гарантійного фонду за погодженням із володільцями складських документів на зерно у порядку, який визначається Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Для участі в Гарантійному фонді зерновий склад направляє Гарантійному фонду повідомлення про намір стати його учасником, що є підставою для укладення договору між Гарантійним фондом та зерновим складом про забезпечення виконання зобов'язань учасника Гарантійного фонду за договором складського зберігання зерна. Після укладення такого договору зерновий склад протягом 10 днів має сплатити вступний внесок учасника Гарантійного фонду.

Виключними підставами для відмови зерновому складу в укладенні договору з Гарантійним фондом є:

відсутність сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

невідповідність заявника критеріям, яким має відповідати зерновий склад для участі у Гарантійному фонді, встановленим Гарантійним фондом;

перебування зернового складу у стані санації, банкрутства та/або ліквідації.

Після сплати вступного внеску Гарантійний фонд зобов’язаний зробити відповідний запис до Реєстру зернових складів – учасників Гарантійного фонду, та видати зерновому складу свідоцтво учасника Гарантійного фонду. Форма та порядок видачі свідоцтва учасника Гарантійного фонду встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Учасники Гарантійного фонду зобов'язані:

своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до Гарантійного фонду;

повідомляти особам, яким надаються послуги із зберігання зерна, про свою участь у Гарантійному фонді та про обсяг гарантій, що надаються Гарантійним фондом володільцям складських документів на зерно;

повідомляти особам, яким надаються послуги із зберігання зерна, про свій намір добровільно припинити участь в Гарантійному фонді;

Участь зернового складу в Гарантійному фонді припиняється у разі:

добровільного припинення участі у Гарантійному фонді шляхом розірвання договору між Гарантійним фондом та зерновим складом про забезпечення виконання зобов'язань учасника Гарантійного фонду за договором складського зберігання зерна;

виключення зернового складу за несплату внесків до Гарантійного фонду протягом шести місяців;

виключення зернового складу у разі позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Рішення про виключення приймається Загальними зборами учасників Гарантійного фонду за пропозицією Адміністративної ради Гарантійного фонду. Зерновий склад повинен бути повідомлений про таке рішення в день його прийняття.

Виключення зернового складу з числа учасників Гарантійного фонду не позбавляє володільців складських документів на зерно, що видані до дня виключення такого зернового складу з числа учасників, права на відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна у разі неспроможності зернового складу, виключеного з числа учасників Гарантійного фонду.

Учасник, виключений з Гарантійного фонду, зобов'язаний повідомити про своє виключення всіх володільців виданих ним складських документів на зерно з роз'ясненням у письмовій формі наслідків такого виключення».

10. У статті 53:

1) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 53. Реєстр зернових складів – учасників Гарантійного фонду»;

2) частину першу викласти в такій редакції:

«Гарантійний фонд веде Реєстр зернових складів – учасників Гарантійного фонду (далі – Реєстр учасників). Порядок ведення Реєстру учасників встановлюється Адміністративною радою Гарантійного фонду»;

3) частину третю викласти в такій редакції:

«Гарантійний фонд зобов'язаний двічі на рік публікувати в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України Реєстр учасників Гарантійного фонду, станом на 1 січня та 1 липня, протягом одного місяця після настання зазначених дат»;

4) частину четверту викласти в такій редакції:

«Інформація про зміни до Реєстру учасників Гарантійного фонду додатково публікується в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України протягом 14 календарних днів після внесення таких змін».

11. У статті 54:

1) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 54. Рішення Гарантійного фонду»;

2) у частині першій:

слово «акти» замінити словом «рішення»;

слова «(тимчасовими учасниками)» виключити;

3) частини другу – четверту виключити.

12. Статтю 55 викласти в такій редакції:

«Стаття 55. Кошти Гарантійного фонду

Джерелами формування майна та коштів Гарантійного фонду є:

вступні внески учасників Гарантійного фонду;

регулярні внески учасників Гарантійного фонду;

кредити, у тому числі з державного бюджету;

пеня, яку сплачують зернові склади – учасники Гарантійного фонду за несвоєчасне або неповне перерахування внесків;

доходи від депозитів Гарантійного фонду, розміщених у банках;

суми регресного відшкодування виплат за зобов'язаннями зернових складів – учасників Гарантійного фонду;

інші не заборонені законом доходи.

Гарантійний фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

Кошти Гарантійного фонду використовуються лише в цілях, передбачених цим Законом і річним фінансовим планом Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду не включаються до Державного бюджету України.

Кошти, що використовуються відповідно до річного фінансового плану Гарантійного фонду для покриття поточних витрат, не повинні перевищувати 10 відсотків річного бюджету Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду, не використані у звітному році, не можуть бути відкликані та переносяться на наступний рік і використовуються для формування резервів Гарантійного фонду в установленому порядку, затвердженому Загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду розподіляються відповідно до цього Закону, річного бюджету і фінансового плану Гарантійного фонду.

Порядок використання коштів Гарантійного фонду встановлюється Загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду повинні покривати не менше 5 відсотків і не більше 10 відсотків загальної вартості зерна, фактично прийнятого на зберігання у попередньому календарному році зерновими складами – учасниках Гарантійного фонду згідно з поданими деклараціями щодо обсягів зерна, що фактично зберігалося зерновими складами у власних або орендованих зерносховищах у звітний період.

Якщо обсяг коштів Гарантійного фонду перевищує 10 відсотків загальної вартості зерна, що перебуває на зберіганні, сплата регулярних внесків зерновими складами зупиняється. Якщо обсяг коштів Гарантійного фонду стане нижчим за цей рівень, сплата регулярних внесків поновлюється».

13. Статтю 56 викласти в такій редакції:

«Стаття 56. Внески до Гарантійного фонду

Усі учасники Гарантійного фонду сплачують внески до Гарантійного фонду в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Внески учасників Гарантійного фонду поділяються на вступні та регулярні.

Вступні внески одноразово сплачуються зерновими складами, які направили повідомлення Гарантійному фонду про намір стати його учасником та уклали договір із Гарантійним фондом про забезпечення виконання зобов'язань учасника Гарантійного фонду за договором складського зберігання зерна.

Розмір вступних внесків зернових складів – учасників Гарантійного фонду визначаються Загальними зборами учасників Гарантійного фонду пропорційно обсягам фактично прийнятого на зберігання у попередньому календарному році зерна згідно з поданими деклараціями щодо обсягів зерна, що фактично зберігалося зерновим складом у власних або орендованих зерносховищах у звітний період.

Регулярні внески сплачуються учасниками Гарантійного фонду у розмірі, що залежить від кількості і вартості зерна, що фактично перебуває на зберіганні у зернових складах - учасниках Гарантійного фонду згідно з поданими деклараціями щодо обсягів зерна, що фактично зберігається зерновим складом у власних або орендованих зерносховищах у звітний період.

Порядок сплати регулярних внесків затверджується щорічно рішенням Загальних зборів учасників Гарантійного фонду.

За несвоєчасне або неповне перерахування регулярних внесків зернові склади – учасники Гарантійного фонду сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожен день прострочення».

14. У статті 58:

1) у назві слова «виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» виключити;

2) у частині першій:

слово «загальні» замінити словом «Загальні»;

слова «(далі – Дирекція)» виключити;

3) у частині другій:

у першому реченні після слів «Вищим органом» додати слово «управління»;

у другому реченні слово «вищим» виключити;

4) частину третю виключити;

у зв’язку з цим частини четверту – п’яту вважати відповідно частинами третьою – четвертою;

5) у частині четвертій після слів «Ревізійна комісія» додати слова «Гарантійного фонду».

15. Статтю 59 викласти в такій редакції:

«Стаття 59. Загальні збори учасників Гарантійного фонду

Загальні збори учасників Гарантійного фонду є колегіальним органом управління, що приймає рішення з питань діяльності Гарантійного фонду, до складу якого входять всі учасники Гарантійного фонду.

Рішення Загальних зборів учасників Гарантійного фонду обов'язкові для інших органів управління Гарантійного фонду та всіх учасників Гарантійного фонду.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників Гарантійного фонду належать:

затвердження проекту Положення про Гарантійний фонд, яке затверджується Кабінетом Міністрів України;

затвердження загального річного звіту про діяльність Гарантійного фонду та внесення відповідних корективів до фінансового плану на поточний рік;

затвердження положень про Загальні збори учасників, Адміністративну раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Гарантійного фонду, а також внесення змін до них;

затвердження порядку підрахунку кількості голосів учасників Гарантійного фонду;

затвердження кошторису витрат Гарантійного фонду;

надання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо кандидатур членів Адміністративної ради Гарантійного фонду;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Адміністративної ради Гарантійного фонду, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів), що укладаються з членами Адміністративної ради;

затвердження кандидатури на посаду директора Гарантійного фонду, поданої Адміністративною радою Гарантійного фонду, та складу Дирекції Гарантійного фонду;

надання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо припинення повноважень членів Адміністративної ради Гарантійного фонду;

обрання членів Ревізійної комісії Гарантійного фонду, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

затвердження форми типового договору між Гарантійним фондом та зерновим складом про забезпечення виконання зобов'язань учасника Гарантійного фонду за договором складського зберігання зерна;

затвердження порядку розміщення резервів Гарантійного фонду;

затвердження порядку сплати вступних та регулярних внесків учасниками Гарантійного фонду;

затвердження порядку відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу;

затвердження критеріїв, яким має відповідати зерновий склад для участі у Гарантійному фонді;

затвердження порядку надання інформації учасникам Гарантійного фонду та третім особам;

затвердження порядку залучення кредитів під заставу або урядові гарантії та встановлення їх щорічних лімітів;

затвердження пропозиції Адміністративної ради Гарантійного фонду про виключення зернового складу з числа учасників Гарантійного фонду;

визначення аудиторської організації, яка проводитиме аудит діяльності Гарантійного фонду;

призначення, у разі потреби, позачергової аудиторської перевірки Гарантійного фонду;

встановлення максимально можливого розміру відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу;

затвердження висновків Ревізійної комісії Гарантійного фонду;

затвердження проекту річного бюджету та фінансового плану на наступний рік;

прийняття рішень з інших питань, що належать до їх компетенції відповідно до цього Закону.

Кожен учасник Гарантійного фонду під час голосування на Загальних зборах учасників Гарантійного фонду має кількість голосів, пропорційну до його частки у загальній кількості зерна, фактично прийнятого на зберігання у попередньому звітному періоді.

Загальні збори учасників Гарантійного фонду проводяться щорічно в перший четвер червня, за винятком перших Загальних зборів учасників Гарантійного фонду, дата проведення яких визначається установчими зборами, та позачергових Загальних зборів учасників Гарантійного фонду.

У разі потреби на вимогу Адміністративної ради Гарантійного фонду або учасників Гарантійного фонду, які в сукупності володіють не менше, ніж 30 відсотками голосів, можуть бути скликані позачергові Загальні збори учасників Гарантійного фонду.

Загальні збори учасників Гарантійного фонду проводяться за рахунок коштів Гарантійного фонду. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи учасників Гарантійного фонду, цей учасник (учасники) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

Загальні збори учасників Гарантійного фонду є правоможними, якщо в них беруть участь учасники Гарантійного фонду, які в сукупності володіють більш як 60 відсотками голосів. Рішення Загальних зборів учасників Гарантійного фонду приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників.

Інформація про проведення Загальних зборів учасників Гарантійного фонду публікується в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України, не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Гарантійного фонду.

Письмове повідомлення про місце, час та дату проведення Загальних зборів учасників Гарантійного фонду направляється кожному учаснику Гарантійного фонду, внесеному до Реєстру учасників Гарантійного фонду».

16. Додати нову статтю 591 такого змісту:

«Стаття 591. Адміністративна рада Гарантійного фонду

Адміністративна рада Гарантійного фонду координує роботу Гарантійного фонду щодо захисту інтересів володільців складських документів на зерно, зернових складів – учасників Гарантійного фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Дирекції Гарантійного фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Гарантійний фонд завдань та здійснення ним своїх функцій.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Адміністративної ради Гарантійного фонду визначаються цим Законом, положенням про Адміністративну раду Гарантійного фонду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Адміністративної ради Гарантійного фонду. Такий договір або контракт від імені Гарантійного фонду підписується директором Гарантійного фонду або іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Адміністративної ради Гарантійного фонду цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Адміністративна рада Гарантійного фонду:

розробляє в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Гарантійного фонду та передає їх на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє та подає на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду проект Положення про Гарантійний фонд;

розробляє положення про Адміністративну раду Гарантійного фонду та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє зміни до положення про Адміністративну раду Гарантійного фонду та подає їх на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє положення про Дирекцію Гарантійного фонду та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє зміни до положення про Дирекцію Гарантійного фонду та подає їх на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє положення про Загальні збори учасників Гарантійного фонду та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє зміни до положення про Загальні збори учасників Гарантійного фонду та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

висуває кандидатуру на посаду директора Гарантійного фонду та подає її на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

висуває кандидатури до складу Дирекції Гарантійного фонду та подає їх на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

подає Загальним зборам учасників Гарантійного фонду пропозицію щодо звільнення директора Дирекції Гарантійного фонду;

розробляє та затверджує умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з працівниками Дирекції Гарантійного фонду та встановлює розмір їх винагороди;

розробляє форму типового договору між Гарантійним фондом та зерновим складом про забезпечення виконання зобов'язань учасника Гарантійного фонду за договором складського зберігання зерна;

приймає рішення про підписання договору між Гарантійним фондом та зерновим складом про забезпечення виконання зобов'язань учасника Гарантійного фонду за договором складського зберігання зерна;

розробляє порядок сплати вступних та регулярних внесків учасниками Гарантійного фонду та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

розробляє порядок передачі зерна, яке повністю або частково придбане за рахунок державного бюджету, у разі виключення зернового складу, що зберігає таке зерно, з числа учасників Гарантійного фонду;

приймає рішення про розміщення резервів Гарантійного фонду;

приймає рішення про залучення кредитів;

організовує проведення Загальних зборів учасників Гарантійного фонду;

розробляє порядок відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу;

приймає рішення про відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу;

приймає рішення про збільшення розміру відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу за рахунок коштів Гарантійного фонду в межах, встановлених Загальними зборами учасників Гарантійного фонду;

розробляє критерії, яким має відповідати зерновий склад для участі у Гарантійному фонді;

розробляє порядок надання інформації учасникам Гарантійному фонду та третім особам та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

подає Загальним зборам учасників Гарантійного фонду пропозицію про виключення зернового складу з числа учасників Гарантійного фонду;

готує проект річного бюджету та фінансового плану на наступний рік та подає його на затвердження Загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

готує загальний річний звіт про діяльність Гарантійного фонду та пропонує відповідні корективи до фінансового плану на поточний рік;

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції відповідно до цього Закону.

Адміністративна рада Гарантійного фонду складається з трьох осіб, кандидатури яких висуваються Загальними зборами учасників Гарантійного фонду і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Член Адміністративної ради Гарантійного фонду повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Голова Адміністративної ради Гарантійного фонду обирається членами Адміністративної ради Гарантійного фонду.

Голова Адміністративної ради Гарантійного фонду організовує її роботу, скликає засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду та головує на них, відкриває Загальні збори учасників Гарантійного фонду, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Адміністративну раду Гарантійного фонду.

Засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду скликаються за ініціативою голови Адміністративної ради Гарантійного фонду або на вимогу члена Адміністративної ради Гарантійного фонду.

Засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду також скликаються на вимогу Загальних зборів учасників Гарантійного фонду, Ревізійної комісії Гарантійного фонду або Дирекції Гарантійного фонду.

На вимогу Адміністративної ради Гарантійного фонду в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції Гарантійного фонду та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Адміністративну раду Гарантійного фонду.

Засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду проводяться з періодичністю, визначеною положенням про Адміністративну раду Гарантійного фонду, але не рідше одного разу на квартал.

Рішення Адміністративної ради Гарантійного фонду приймається простою більшістю голосів членів Адміністративної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Адміністративної ради Гарантійного фонду кожен член Адміністративної ради Гарантійного фонду має один голос.

Загальні збори учасників Гарантійного фонду можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Адміністративної ради Гарантійного фонду за погодженням з Кабінетом Міністрів України та одночасне обрання нових членів за погодженням з Кабінетом Міністрів України».

17. У статті 60:

1) у назві слова «виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» виключити;

2) у частині першій слова «затверджуються Адміністративною радою Гарантійного фонду» замінити словами «затверджуються Загальними зборами учасників Гарантійного фонду за поданням Адміністративної ради Гарантійного фонду»;

3) у частині другій слова «Адміністративною радою Гарантійного фонду» замінити словами «Загальними зборами учасників Гарантійного фонду за поданням Адміністративної ради Гарантійного фонду»;

4) у частині третій:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«бере участь у Загальних зборах учасників Гарантійного фонду»;

у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

в абзаці дев’ятому слова «Адміністративною радою Гарантійного фонду» замінити словами «Загальними зборами учасників Гарантійного фонду»;

5) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«Дирекція Гарантійного фонду діє на підставі положення, розробленого Адміністративною радою Гарантійного Фонду та затвердженого Загальними зборами учасників Гарантійного фонду».

18. У статті 61:

1) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 61. Ревізійна комісія Гарантійного фонду»;

2) у частині першій слова «обрані строком на три роки Адміністративною радою Гарантійного фонду з числа осіб, запропонованих учасниками Гарантійного фонду» замінити словами «затверджені Загальними зборами учасників Гарантійного фонду строком на три роки»;

3) частину другу викласти в такій редакції:

«Порядок роботи Ревізійної комісії Гарантійного фонду встановлюється Загальними зборами учасників Гарантійного фонду за поданням Адміністративної ради Гарантійного фонду»;

4) у частині четвертій:

в абзаці першому після слів «Ревізійної комісії» додати слова «Гарантійного фонду»;

в абзаці третьому слово «загальних» замінити словом «Загальних»;

в абзаці четвертому слово «призначення» замінити словом «скликання»;

в абзаці п’ятому після слів «Гарантійного фонду» додати слова «та Загальних зборів учасників Гарантійного фонду»

абзац шостий викласти в такій редакції:

«подання Адміністративній раді Гарантійного фонду річних фінансових звітів Гарантійного фонду (баланс, звіт про фінансові результати) для включення до загального річного звіту про діяльність Гарантійного фонду»;

абзац сьомий виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак


 

Goal
Changed: 27 Nov. 18:00
Даний проект Закону розроблений з метою забезпечення операторів ринку зерна ефективною системою гарантування виплат у разі неплатоспроможності зернових складів, з урахуванням оптимальної організаційної та фінансово-економічної побудови роботи Фонду. Серед цілей законопроекту також усунення зменшення можливої корупційної складової, зокрема через вилучення права Фонду позбавляти зернові склади сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки, а також запровадження добровільної участі у Фонді для зернових складів, які не зберігають зерно, придбане за державний кошт.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 27 Nov. 18:00
Проектом Закону пропонується оптимізувати організаційні аспекти функціонування Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно. Зокрема, зробити участь у Фонді обов’язковою для зернових складів, які зберігають зерно, придбане за державний кошт, а для інших – добровільною. Вилучається категорія «тимчасові учасники» Фонду, а також повноваження останнього позбавляти зернові склади сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки. Змінюється порядок обчислення внесків до фонду шляхом прив’язки не до оборотного зерна, а до зерна, що фактично знаходилося на зберіганні. Більш чітко прописуються повноваження органів управління Фондом.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 27 Nov. 18:00
Прийняття проекту забезпечить ефективність функціонування системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та захист законних інтересів всіх учасників ринку зерна.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: