Finished projects

Status message

Operating in maintenance mode.
17 April 2015, 12:00
Bill on Amendments to the Law of Ukraine "On Plant Quarantine" (Concerning the Reduction of Administrative Burden)
Date of act
15 July 2015 year
№1
Registration Date
17 April 2015 year
Registrations №
2655
Authors
Івченко Вадим ЄвгеновичНародний депутат України
Мірошніченко Іван Володимирович Народний депутат України
Лабазюк Сергій Петрович Народний депутат України
Кутовий Тарас Вікторович Народний депутат України
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Бакуменко Олександр БорисовичНародний депутат України
Мушак Олексій Петрович Народний депутат України
Share in social networks
Execution
Law enacted
Changelog

Проект
Вноситься народними 
депутатами України
Івченком В.Є.
Мірошніченком І.В.
Кутовим Т.В.
Кулінічем О.І.
Бакуменком О.Б.
Мушаком О.П.
Лабазюком С.П.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» (щодо зменшення адміністративного навантаження у сфері карантину рослин)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 25, ст. 192, № 33, ст. 326; 2014, № 23, ст.873) такі зміни: 
1) у статті 1:

у визначенні терміна «вантаж» після слів «об’єктів регулювання» доповнити словами «(або об’єктів, на які поширюється правовий режим об’єктів регулювання)»;

у визначенні терміна «об'єкти регулювання» після слів «шкідливі організми» доповнити словами «які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також контролю за переміщенням територією України»;

2) в абзаці сьомому статті 5 слова «та покладених на нього актами Президента України» виключити;

3) у частині першій статті 7:

абзац двадцятий доповнити словами «на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«публікація у вільному доступі на своїй інтернет-сторінці інформації щодо фітосанітарних заходів країн призначення»;

4) у частині другій статті 10:

в абзаці третьому слова «не відповідають фітосанітарним вимогам» замінити словами «у випадку візуального виявлення у вантажі регульованого шкідливого організму»;
абзац десятий викласти в такій редакції:

«безперешкодного доступу до потужностей (об’єктів) виробництва та обігу об’єктів регулювання, що включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

5) в абзаці четвертому частини четвертої статті 12 слова «зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин» замінити словами «подавати інформацію для реєстрації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;

6) у статті 16:

у частині четвертій слова «довільна або необґрунтована» виключити;

у частині п’ятій слово «об'єктивно» замінити словами «на основі науково обґрунтованої інформації»;
7) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

«Результати аналізу ризику розміщуються на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;

8) у статті 19:

в абзаці другому частини першої слова «у періодичних виданнях відповідне повідомлення» замінити словами «відповідне повідомлення у періодичних виданнях, а також на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;
частину п’яту доповнити словами «а також на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;

9) частину першу статті 21 доповнити словами «а також на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;

10) у статті 25:

частини четверту доповнити словами «а також на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;

у частині п’ятій слова «а також в мережі Інтернет» замінити словами «а також на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;
11) статтю 26 викласти в такій редакції:

«Стаття 26. Встановлення переліків об'єктів регулювання
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, затверджує окремі переліки об'єктів регулювання:
для цілей імпорту, експорту та реекспорту; 

для цілей контролю за переміщенням територією України. 

Перелік об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України складається відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону. 

У переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту визначаються:
об'єкти регулювання для цілей імпорту із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, які заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих організмів на території, з якої походять такі об'єкти регулювання;

об’єкти регулювання для цілей експорту та реекспорту із зазначенням конкретних країн-імпортерів, які вимагають супроводження цих об’єктів фітосанітарними документами. 
Зміни до переліків об'єктів регулювання вносяться відповідно до зміни статусу регульованих шкідливих організмів іноземної держави та/або України, нової наукової інформації, повідомлень країн-імпортерів та міжнародних стандартів.

Переліки об'єктів регулювання розміщуються на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.

На рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, що не включені до переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту, реекспорту та контролю за переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами, поширюється правовий режим об’єктів регулювання, встановлений цим Законом»;

12) частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«Реєстрація проводиться на основі заяви, поданої особою, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин»;

13) у статті 29:

абзаци перший та другий частини першої викласти в такій редакції:
«Об'єкти регулювання, що включені до переліку об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у випадках:
вивезення об'єктів регулювання з карантинної зони»;

частину другу доповнити новим реченням такого змісту: «Карантинний сертифікат також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, що не включені до переліку об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами»;

частину третю викласти в такій редакції «Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу до відповідного територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження»;

в абзаці першому частини шостої перед словом «підставами» доповнити словом «виключними»; 
частину десяту виключити;

у частині одинадцятій після слів «в межах» доповнити словами «та за межі»;

у частині тринадцятій слова та цифру «розглядається в 10-денний строк» замінити словами та цифрою «повинна бути розглянута у строк, що не перевищує 2 робочі дні»;

14) у статті 33:

останнє речення частини першої виключити;

частину третю доповнити словами:

«а також на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. Рішення про запровадження або скасування карантинного режиму вступає в силу в день, наступний за днем його опублікування в офіційних друкованих виданнях та на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин»;
абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:

«межі карантинної зони, у якій запроваджується карантинний режим»;

15) у статті 34:

у назві слова «і регульованій» виключити;

у частині першій:

в абзаці першому слова «і регульованих» виключити;

в абзаці четвертому слова «та регульованих» виключити;

16) в абзаці першому частини першої статті 39 після слів «об'єктами регулювання» доповнити словами «що включені до переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту»;

17) у статті 40:

у частині першій після слів «здоров'я рослин» доповнити словами «на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону»;

у частині третій після слів «контроль встановлюються» доповнити словами «на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону»;

18) у статті 46:

назву статті доповнити словами: «імпортуються або реекспортуються»;

частину першу викласти в такій редакції:

«Імпорт, експорт або реекспорт об'єктів регулювання, що включені до переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, здійснюється у супроводі оригіналу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт та/або іншої документації за запитом країни призначення»;
частину другу доповнити новим реченням такого змісту:

«Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, що не включені до переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами»;

частину третю викласти в такій редакції: «Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу до відповідного територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження»;

у частині десятій слова та цифру «розглядається в 10-денний строк» замінити словами та цифрою «повинна бути розглянута у строк, що не перевищує 2 робочі дні»;

частину дванадцяту доповнити словами «та вимагати відшкодування шкоди, завданої внаслідок неотримання такого рішення».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до  цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради                                                 
              України    
                                                                            

Goal
Changed: 17 Apr. 12:00
Зменшення адміністративного навантаження у сфері карантину рослин
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 17 Apr. 12:00

Законопроектом пропонується:

  •  скоротити строк видачі фітосанітарного та карантинного сертифікатів до 24 годин після завантаження транспортного засобу;
  •  запровадити окремі списки об’єктів карантинного контролю та перевезення рослин в цілях імпорту, експорту, реекспорту та перевезення всередині країни;
  •  запровадити публікацію на інтернет-сторінці відповідального центрального органу виконавчої влади повного переліку об’єктів карантинного контролю в розрізі країн;
  •  скасувати обов’язковість проходження перевірки для здійснення діяльності із перевезення та вирощування рослин; 
  •  запровадити обов’язкову видачу карантинного сертифіката лише за умови вивезення рослин за межі карантинної зони.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 17 Apr. 12:00

Знижено адміністративне навантаження на аграріїв при перевезенні рослин в 3 рази або на 1,1 млрд. гривень щороку, зокрема:

1. обмежено термін видачі карантинного та фітосанітарного сертифікатів 24-ма годинами після завантаження транспортного засобу, що відповідає міжнародним практикам;

2. запроваджено окремі переліки об'єктів регулювання для: імпорту, експорту та реекспорту, а також контролю за переміщенням територією України, що відповідно надасть можливості для забезпечення більш гнучкого контролю за виробництвом та обігом продукції рослинного походження;

3. забезпечено публічний доступ до інформації на інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, прозорості у прийнятті адміністративних рішень та своєчасного інформування про них, як суб'єктів господарювання, так і міжнародних торговельних партнерів;

4. запроваджено декларативний принцип реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що дозволяє прибрати необґрунтований адміністративний бар'єр у вигляді проходження перевірки під час включення до реєстру з боку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, оскільки державний контроль за вирощуванням та обігом об'єктів регулювання вже здійснюється на всіх етапах.

Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: