Завершені проекти

7 Квітня 2015, 11:45
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому комплексі)
Дата акта
20 Березня 2018 р.
Дата реєстрації
7 Квітня 2015 р.
Реєстрац. №
2585
Автори
Бакуменко Олександр Борисович Народний депутат України
Насіров Роман МихайловичНародний депутат України
Кучер Микола Іванович Народний депутат України
Юрчишин Петро Васильович Народний депутат України
Продан Оксана Петрівна Народний депутат України
Галасюк Віктор ВалерійовичНародний депутат України
Лабазюк Сергій Петрович)Народний депутат України
Івченко Вадим ЄвгеновичНародний депутат України
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Голуб Владислав ВолодимировичНародний депутат України
Поділитися в соц. мережах
Виконання
Знято з розгляду
Журнал змін

ПРОЕКТ

Вноситься
народними депутатами України

Бакуменком О.Б. №121

Насіровим Р.М. №115

Кучером М.І. №232

Юрчишиним П.В. №228

Продан О.П. №079

Галасюком В.В. №196

Лабазюком С.П. №188

Івченком В.Є. №214

Кулінічем О.І. №345

Голубом В.В. №395

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому комплексі)

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) у підпункті 14.1.234 після слів «УКТ ЗЕД» доповнити словами «а також супутня і побічна продукція, отримана при їх виробництві, а саме: солома, полова, бадилля та інші залишки рослин, гній, перегній, пташиний послід та/або відходи життєдіяльності тварин чи рослин»;

2) абзац другий підпункту 14.1.235 виключити.

2. У пункті 57.11 статті 57:

1) у підпункті 57.11.2:

в абзаці шостому слово «емітента» замінити словами «платника податку на прибуток – емітента»;

в абзаці восьмому слова «незалежно від того, чи є особа платником податку» виключити;

2) підпункт 57.11.3 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«суб’єктом господарювання, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XІV цього Кодексу».

3. У пункті 188.1 статті 188:

1) в абзаці другому слова «ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості» замінити словами «тієї частини їх собівартості, виходячи з якої платником податку було сформовано податковий кредит»;

2) доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту «сільськогосподарської продукції».

4. Пункт 189.1 статті 189 доповнити словами «(тієї частини їх собівартості, виходячи з якої платником податку було сформовано податковий кредит)».

5. У пункті 209.7 статті 209 слова «УКТ ЗЕД, та» замінити словами «УКТ ЗЕД, супутня і побічна продукція, отримана при їх виробництві, а саме: солома, полова, бадилля та інші залишки рослин, гній, перегній, пташиний послід та/або відходи життєдіяльності тварин чи рослин, а також».

6. У підпункті 266.2.2. пункту 266.2 статті 266:

1) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«г) гуртожитки, а також розташовані у сільській (селищній) місцевості будівлі дитячих садків, шкіл, будинків культури, сільських клубів, будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, будівлі спортивних та лікувально-оздоровчих закладів»;

2) абзаци дев’ятий – десятий викласти в такій редакції:

«є) будівлі промисловості та склади: основні виробничі (призначені для розміщення цехів та виробничих корпусів, які виготовляють продукцію промислового підприємства); підсобно-виробничі (обслуговуючі основне виробництво); складські, у тому числі резервуари та силоси (для зберігання сировини, напівфабрикатів та готової продукції); енергетичні (призначені для розміщення котелень, трансформаторних підстанцій, ТЕЦ, компресорних станцій); транспортні (призначені для розміщення та ремонту транспортних засобів промислового підприємства); допоміжні (призначені для побутових, адміністративних, конторських потреб промислового підприємства, у тому числі для розміщення заводоуправління, лабораторій, їдалень);

ж) будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, лісівництва, рибного господарства та призначені для приймання, сушіння, обробки, переробки, доробки, зберігання, відвантаження (перевантаження) сільськогосподарської продукції: основні виробничі (призначені для розміщення, пташників, інкубаторів, тваринницьких ферм та комплексів, комбікормових заводів, птахофабрик або їх окремих бригад, звірогосподарств, переробних цехів та виробничих корпусів, у яких приймається, сушиться, виготовляється, переробляється (обробляється, доробляється) та відвантажується сільськогосподарська продукція); підсобно-виробничі (обслуговуючі основне виробництво, у тому числі санітарно-технічні); складські, у тому числі резервуари, силоси, зерносховища; енергетичні (призначені для розміщення котелень, трансформаторних підстанцій, ТЕЦ, компресорних станцій); транспортні (призначені для розміщення та ремонту транспортних засобів); допоміжні (призначені для побутових, адміністративних, конторських потреб, у тому числі для розміщення лабораторій, їдалень)».

7. У підпункті 291.51.2 пункту 291.51 статті 291 після слова «крім» доповнити словами «електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання)».

8. У статті 2921:

1) абзац другий пункту 2921.1 виключити;

2) пункт 2921.3 виключити.

9. Підпункт 5 пункту 297.1 статті 297 викласти в такій редакції:

«5) рентної плати за спеціальне використання води та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (в частині об’єктів нежитлової нерухомості), платниками єдиного податку четвертої групи».

10. Підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» доповнити новим пунктом 34 такого змісту:

«34. За наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до юридичних осіб – власників об’єктів нежитлової нерухомості за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларації з податку нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (у частині об’єктів нежитлової нерухомості), та повноти його сплати не застосовуються».

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. В абзаці четвертому пункту 1 статті 2 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова «фіксованого сільськогосподарського податку» замінити словами «єдиного податку четвертої групи».

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


 

Голова  Верховної Ради України

Мета
Змінено: 7 Кві. 11:45
Вдосконалення окремих норм Податкового кодексу щодо оподаткування в агропромисловому комплексі, а також виправлення технічко-юридичних помилок та неузгодженостей при попередніх внесеннях змін до Податкового кодексу та інших регуляторних актів.
Завдання
чи проблеми, на розв'язання яких спрямований даний проект
Змінено: 7 Кві. 11:45

Основними положеннями законопроекту пропонується:

– виключити з об’єктів оподаткування податком на нерухомість дитячі садки, школи, сільські клуби та інші об’єкти соціальної інфраструктури села, а також від сплати податку на нежитлову нерухомість будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, незалежно від суб’єкта права власності на них;

– дозволити виробникам електричної енергії, отриманої від когенераційних установок та альтернативних джерел, бути платниками єдиного податку 4 групи з певними обмеженнями;

– чітко передбачити, що авансовий внесок з податку на прибуток у разі виплати дивідендів не сплачується особами, які не є платниками податку на прибуток або звільнені від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств;

– виключити вимогу щодо реєстрації прав на землю для цілей оподаткування;

– внести уточнення щодо переліку сільськогосподарської продукції для цілей оподаткування, включивши в нього побічну та супутню продукцію рослинного та тваринного походження;

– тимчасово, на 2015 рік, скасувати штрафи за порушення порядку обчислення та правильності заповнення декларації з податку на нежитлову нерухомість;

– звільнити платників єдиного податку 4 групи від сплати податку на нежитлову нерухомість;

– змінити підхід до визначення бази оподаткування ПДВ, у разі продажу товарів/послуг нижче ціни придбання або собівартості та враховувати при визначенні бази оподаткування виключно ту частину собівартості товарів/послуг, за рахунок якої платником податку було сформовано податковий кредит.

Результати
які очікуються при впровадженні даного законопроекту
Змінено: 7 Кві. 11:45
Прийняття законопроекту дозволить попередити негативні соціально-економічні наслідки, пов’язані із запровадженням податку на нежитлову нерухомість, уникнути подвійного оподаткування при виплаті дивідендів, запровадити справедливу базу оподаткування ПДВ при продажі товарів/послуг, стимулювати інвестиції в енергозберігаючі технології, а також полегшити адміністрування сплати окремих податків.
Журнал змін
Дати і назви стадій, які проходить законопроект
20 Березня 2018
Знято з розгляду
7 Жовтня 2015
Обговорено
21 Травня 2015
Включено до порядку денного
Показати більше
Хочете бути в курсі останніх новин Української аграрної асоціації?
Підпишіться на оновлення: