У роботі

Повідомлення про стан

Робота в режимі обслуговування.
18 Листопада 2016, 12:15
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання містобудівної діяльності у межах акваторії морських портів, у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів
Дата реєстрації
18 Листопада 2016 р.
Змінено: 23 Лис. 12:15
5431
Автори
Козир Борис ЮрійовичНародний депутат України
Данченко Олександр ІвановичНародний депутат України
Андрієвський Дмитро ЙосиповичНародний депутат України
Підберезняк Вадим ІвановичНародний депутат України
Васюник Ігор ВасильовичНародний депутат України
Показати всі
Поділитися в соц. мережах
Виконання
Зареєстровано
Журнал змін

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання містобудівної діяльності у межах акваторії морських портів, у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кодекс торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349):

1)  Змінити назву статті 12, виключити частину першу, викласти частину другу в наступній редакції та доповнити частинами три – вісім:

«Стаття 12. Проведення робіт в межах акваторії морських портів, в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів

Проектування та будівництво, виконання днопоглиблювальних чи інших видів робіт в межах акваторії морського порту можливі лише за наявності попередньо наданої згоди адміністрації відповідного морського порту як балансоутримувача акваторії та капітана відповідного морського порту як особи, відповідальної за здійснення нагляду за безпекою мореплавства (крім випадку, якщо замовником таких робіт є адміністрація відповідного морського порту).

Проведення вказаних робіт за межами акваторії порту в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів можливе лише за наявності:

- у разі проведення робіт в межах зони нагляду капітана відповідного морського порту - попередньо наданої згоди капітана відповідного морського порту;

- у разі проведення вказаних робіт за межами акваторій морських портів та зон нагляду капітанів морських портів - попередньо наданого погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

Згода (відмова) адміністрації морського порту та капітана морського порту не є документом дозвільного характеру в розумінні Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»та повинна бути наданою не пізніше семи днів з моменту звернення на безоплатній основі.

Для отримання згоди капітана порту та адміністрації морського порту суб’єкт господарювання подає:

заяву;

схему із зазначенням меж водного простору, де планується проведення робіт, та координат;

пояснювальну записку, в якій зазначається інформація щодо виду та характеру робіт, що планується проводити, а також строк їх проведення;

проектну документацію (за наявності);

у разі створення об’єкту, дотичного до території порту - документи, що підтверджують право власності або користування (оренду,постійне користування, сервітут, суперфіцій) на земельну ділянку, яка є дотичною до об’єкту будівництва.

Порядок видачі або відмови в видачі погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті, його переоформлення, видачі дублікатів та анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням вказаного органу.

Для отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті суб’єкт господарювання подає:

заяву;

схему із зазначенням меж водного простору, де планується проведення робіт, та координат;

пояснювальну записку, в якій зазначається інформація щодо виду та характеру робіт, що планується проводити, а також строк їх проведення;

проектну документацію (за наявності);

у разі створення об’єкту, дотичного до сухопутної території - документи, що підтверджують право власності або користування (оренду, постійне користування, сервітут, суперфіцій) на земельну ділянку, яка є дотичною до об’єкту будівництва .

Згода або погодження надається на строк, необхідний для виконання відповідних робіт, який визначений проектною документацією, але не може перевищувати 3 років.

У зв’язку з цим, частини третю – четверту вважати відповідно частинами  дев’ятою та десятою.

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2013 р.,№7, ст. 65):

1) Статтю 58 доповнити новою частиною другою такого змісту:

«2. На землях водного фонду, що зайняті внутрішніми морськими водами, територіальним морем, в тому числі акваторією морських портів формування земельних ділянок не здійснюється.»

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

3. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189):

1) у статті 86 частину другу після слів «використання надр.» доповнити реченням наступного змісту: «Проведення робіт в межах акваторії морських портів, в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів погоджується відповідно до положень Кодексу торговельного мореплавства України.»

4.  У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 27, ст. 274; 2014 р., № 1, ст. 4):

1) пункт 4 частини першої статті 1 після слів «(однієї чи декількох земельних ділянок)» перед словосполученням «і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву» доповнити словами «або земель водного фонду, що зайняті внутрішніми морськими водами, територіальним морем, в тому числі акваторією морських портів»;

2) у статті 26:

Доповнити частиною шостою такого змісту:

6. Проектування та будівництво в межах акваторії морського порту можливі лише за наявності попередньо наданої згоди адміністрації відповідного морського порту та капітана відповідного морського порту (крім випадку, якщо замовником таких робіт є  адміністрація відповідного морського порту).

Проведення вказаних робіт за межами акваторії порту в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів можливе лише за наявності:

- у разі проведення вказаних робіт в межах зони нагляду капітана відповідного морського порту - попередньо наданої згоди капітана відповідного морського порту;

- у разі проведення вказаних робіт за межами акваторій морських портів та зон нагляду капітанів морських портів - попередньо наданого погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3) у статті 34:

Абзац перший частини четвертої після слів «на відповідних землях державної чи комунальної власності» перед словами «можуть здійснюватися» доповнити словами «,нове будівництво та реконструкцію причалів, інших видів причальних споруд, молів, дамб, хвилеломів, інших берегозахисних споруд на землях водного фонду, що зайняті внутрішніми морськими водами, територіальним морем, в тому числі акваторією морських портів».

5. У Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 47, ст.532):

пункт 91 викласти у новій редакції:

«91. Погодження на проектування та будівництво, виконання днопоглиблювальних чи інших видів робіт в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів - центральний орган виконавчої влади , що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.»

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

ІІІ. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність до цього Закону, закони та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради

України

Мета
Змінено: 18 Лис. 12:15

Основною метою прийняття проекту акту є врегулювання питання будівництва та проведення інших робіт, в межах акваторій морських портів, в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів.

Завдання
чи проблеми, на розв'язання яких спрямований даний проект
Змінено: 18 Лис. 12:15

1. Пропонується врегулювати питання будівництва та проведення інших видів робіт на землях водного фонду, зайнятих внутрішніми морськими водами, територіальним морем, у тому числі акваторією морських портів.

2. Припинити практику незаконного відведення земельних ділянок під внутрішніми морськими водами, територіальним морем, а також акваторіями морських портів, що є водними об’єктами загальнодержавного значення.

Результати
які очікуються при впровадженні даного законопроекту
Змінено: 18 Лис. 12:15

Прийняття проекту дозволить врегулювати питання будівництва та проведення інших робіт на землях водного фонду, зайнятих внутрішніми морськими водами, територіальним морем, у тому числі акваторією морських портів, а також створить правові та організаційні підстави для будівництва та прийняття в експлуатацію причалів, інших видів причальних споруд, молів, дамб, хвилеломів, інших берегозахисних споруд. Це в свою чергу забезпечить можливість розвитку та належного функціонування морських портів України та морської галузі в цілому.

Журнал змін
Дати і назви стадій, які проходить законопроект
23 Листопада 2016
Опрацьовується в Комітеті
22 Листопада 2016
Направлено на розгляд Комітету
18 Листопада 2016
Передано на розгляд керівництву
Показати більше
Хочете бути в курсі останніх новин Української аграрної асоціації?
Підпишіться на оновлення: