Номер:

0854
Дата:

29 серпня 2019
Автори:

 • Кулініч Олег Іванович
 • Лунченко Валерій Валерійович
 • Федорук Микола Трохимович
 • Бакуменко Олександр Борисович
 • Вітко Артем Леонідович
 • Кучер Микола Іванович
 • Амельченко Василь Васильович
 • Купрієнко Олег Васильович
 • Гуляєв Василь Олександрович
 • Кіссе Антон Іванович
 • Дерев'янко Юрій Богданович
 • Бриченко Ігор Віталійович
 • Давиденко Валерій Миколайович
 • Юрчишин Петро Васильович
 • Шипко Андрій Федорович
 • Мірошніченко Іван Володимирович
 • Лабазюк Сергій Петрович
 • Мушак Олексій Петрович
 • Голуб Владислав Володимирович
 • Андрієвський Дмитро Йосипович
 • Шинькович Андрій Васильович
 • Дмитренко Олег Миколайович
 • Спориш Іван Дмитрович
 • Кривенко Вадим Валерійович
 • Герега Олександр Володимирович
 • Івченко Вадим Євгенович
 • Бухарєв Владислав Вікторович
 • Домбровський Олександр Георгійович
 • Березенко Сергій Іванович
 • Макар'ян Давид Борисович
 • Кривошея Геннадій Григорович
 • Дідич Валентин Володимирович
 • Нестеренко Вадим Григорович
 • Рудик Сергій Ярославович
 • Демчак Руслан Євгенійович
 • Ничипоренко Валентин Миколайович
 • Бобов Геннадій Борисович
Матеріали:

Проект_Закону_4355.rtfПояснювальна_записка_4355.rtfПорівняльна_таблиця_4355.rtfАвторський_колектив_4355.rtf
Сторінка на сайті ВРУ
Відхилено

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст.27):

1) пункти «е» та «є» статті 7 виключити;

2) пункти «д» та «з» статті 8 виключити;

3) у статті 9:

в абзаці першому слова «на їх території» виключити;

у пункті «г» слова «із земель комунальної власності» замінити словами «із постійного користування»;

у пункті «ґ» після слова «ділянок» доповнити словами «приватної власності»;

у пункті «д» після слова «ділянками» доповнити словами «комунальної власності»;

пункти «и» та «і» виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

«До повноважень виконавчих органів Київської і Севастопольської міських рад належить:

а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, в межах та порядку встановленому законом, додержанням екологічного законодавства відповідно до закону;

в) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону»;

4) у статті 10:

в абзаці першому слова «на території району» виключити;

в пункті «а» слова «територіальних громад» замінити словами «сіл, селищ, міст району»;

пункти «в» та «е» виключити;

5) у статті 12:

у частині першій:

в слова «на території сіл, селищ» виключити;

доповнити пунктом «а-1» такого змісту:

«а-1) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом»;

доповнити пунктом «б-1» такого змісту:

«б-1) передача земельних ділянок державної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу»;

доповнити пунктом «в-1» такого змісту:

«в-1) надання земельних ділянок у користування із земель державної власності в межах, визначених цим Кодексом»;

у пункті «ґ» після слова «ділянок» доповнити словами «приватної власності»;

пункти «е» та «є» виключити;

у частині другій:

доповнити новим пунктом другим такого змісту:

«2) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в межах та порядку встановленому законом»;

у зв’язку з цим пункт другий вважати пунктом третім;

6) статтю 14-2 виключити;

7) пункт «ж» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

«ж) вирішення інших питань, визначених законами України»;

8) у статті 15-1:

у частині першій:

пункт «б» викласти в такій редакції:

«б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, територіальному плануванні»;

пункт «є-1» викласти в такій редакції:

«є-1) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин»;

у пункті «ж» слова «та покладених на нього актами Президента України» виключити;

9) статтю 15-2 виключити;

10) у частині першій статті 16 пункти «а» та «ґ» виключити;

11) у частині першій статті 17:

пункти «а» та «ґ» виключити;

у пункті «в» слова «та державного контролю за використанням та охороною земель» виключити;

у пункті «г» слова «надання або» виключити;

12) у статті 20:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень по передачі цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу»;

у частині третій:

абзаци другий – четвертий викласти в такій редакції:

«Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться відповідною сільською, селищною, міською радою»;

в абзаці п’ятому слова «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення» замінити словами «органом місцевого самоврядування на його розроблення»;

в абзаці восьмому слова «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або» виключити;

в абзаці дев’ятому слова «Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи» виключити;

13) у частині другій статті 34 слова «органи виконавчої влади та» виключити;

14) частину першу статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Площа земельної ділянки, яка надається громадянину в оренду для городництва не може бути більшою 0,6 гектара для одного громадянина»;

15) частини другу та третю статті 83 виключити;

16) у статті 84:

у частині другій після слова «влади» доповнити словами «і органи місцевого самоврядування»;

частину п’яту статті 84 доповнити пунктом «д» такого змісту:

«д) виникнення інших підстав, передбачених законом»;

17) статтю 117 викласти в такій редакції:

«Стаття 117. Передача та перехід земель та земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність

1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження землями державної чи комунальної власності відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.

У рішенні органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність зазначаються кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.

На підставі рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність складається акт приймання-передачі такої земельної ділянки (крім випадків, коли рішення про передачу земельної ділянки із державної до комунальної власності прийнято органом місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження земельними ділянками державної власності відповідно до статті 122 цього Кодексу).

Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність разом з актом приймання-передачі такої земельної ділянки (у випадках, визначених законом) є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї.

2. До земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність, належать земельні ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення під об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, втому числі землі під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій (у тому числі землі лісогосподарського призначення, оборони), крім випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність.

3. Орган місцевого самоврядування, який відповідно до статті 122 цього Кодексу уповноважений передавати у власність земельні ділянки державної власності, не може передавати земельні ділянки державної власності, розташовані за межами населених пунктів у комунальну власність територіальної громади, інтереси якої він представляє, крім випадків передачі земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству, установі, організації, або передачі земельної ділянки у комунальну власність органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

4. Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

5. Землі та земельні ділянки державної власності, розташовані за межами населених пунктів на території об’єднаної територіальної громади переходять у власність такої громади після затвердження органом місцевого самоврядування проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж її території. При цьому:

землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з моменту затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж території територіальної громади;

земельні ділянки, право державної власності якими зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно переходить у комунальну власність після державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж території територіальної громади разом з витягом із Державного земельного кадастру про межу території відповідної територіальної громади є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади».

18) частини першу та другу статті 118 викласти в такій редакції:

«1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, що перебуває у його користуванні або земельної ділянки із розташованим житловим будинком, що перебуває у його власності, в межах норм безоплатної приватизації, подає заяву до відповідного органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.

2. У випадку визначеному в частині першій цієї статті відповідний органи місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність»;

19) статтю 119 викласти в такій редакції:

«Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)

Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно статті 118 цього Кодексу»;

20) статтю 122 викласти в такій редакції:

«Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування

1. Сільські, селищні, міські ради передають у власність та користування земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, а також земельні ділянки державної власності, розташовані на їх території, крім випадків, визначених частиною третьою та четвертою цієї статті.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст для всіх потреб.

3. Кабінет Міністрів України передає із земель державної власності у власність або у користування,

а) землі яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності;

б) землі оборони;

в) земельні ділянки, які перебувають у користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук.

г) під великими та середніми річками;

ґ) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення загальнодержавного значення;

д) лісогосподарського призначення;

е) зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

є) які не входять до складу жодної адміністративно-територіальної одиниці України, в тому числі земельні ділянки дна територіального моря.

4. Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

5. Земельні ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх вилучення, викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

6. Земельні ділянки державної власності право постійного користування якими припинено надаються у власність і користування тим органом виконавчої влади, який розпоряджався земельними ділянками до припинення права постійного користування земельними ділянками»;

21) частину п’яту статті 123 виключити;

22) у статті 128:

у частині першій слова «місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень» замінити словами «органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу»;

у частині третій слова «державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим» замінити словами «виконавчої влади»;

у частині шостій слова «Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації» замінити словами «органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування»;

речення перше частини восьмої викласти в такій редакції «Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться відповідно до закону, на замовлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування»;

у частині одинадцятій слова «державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим» замінити словами «виконавчої влади»;

23) у частині третій статті 135 слова «Рада міністрів Автономної Республіки Крим» виключити;

24) у пункті «б» частини першої статті 143 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель»;

25) у статті 144:

у частині першій:

перше речення викласти в такій редакції: «У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель складає протокол про порушення і накладає на особу, яка допустила порушення, адміністративне стягнення та видає цій особі вказівку (припис) про його усунення у 30-денний строк»;

слова «вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля відповідно до закону накладають на таку особу адміністративне стягнення та повторно видають вказівку» замінити словами «вказівки (припису) державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку (припис)»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. У разі повторного неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель, звертається до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою»;

доповнити частиною 2-1 такого змісту:

«2-1. Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування протягом місяця з дня одержання клопотання зобов’язаний припинити постійне користування земельною ділянкою чи звернутись до суду із позовом про розірвання договору, який надає право користуватись земельною ділянкою, або прийняти рішення про відмову у задоволенні клопотання державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель із зазначенням підстав відмови»;

26) частини четверту та п’яту статті 148-1 викласти в такій редакції:

«4. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.

5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки»;

27) статтю 149 викласти в такій редакції:

«Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками відповідно до статті 122 цього Кодексу.

2. Вилучення земельних ділянок із постійного користування провадиться за згодою землекористувачів, а у разі їх незгоди - в судовому порядку.

3. Вилучення земельної ділянки із постійного користування здійснюється за умови повного відшкодування землекористувачу збитків, спричинених цим»;

28) Статтю 151 виключити;

29) у статті 158:

у частині першій слова «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах»;

частину четверту виключити;

у частині п’ятій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

30) у статті 159:

у назві слова «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та» виключити;

у частині четвертій слова «або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

31) у статті 161:

у назві слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та» виключити;

у частині першій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та» виключити;

32) у статті 168:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Власники земельних ділянок та землекористувачі здійснюють зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до затвердженого в установленому порядку робочого проекту землеустрою, яким передбачено реалізації заходів з рекультивації порушених земель та за умови подання декларації про зняття родючого шару ґрунту за формою, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Розроблення робочого проекту землеустрою та подання декларації не вимагається у випадках, якщо переміщення родючого шару ґрунту здійснюється в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, що призначена для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.

Декларація та робочий проект землеустрою подається заявником або уповноваженим ним представником особисто або надсилається поштою чи в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше ніж за 10 днів до початку зняття родючого шару ґрунту.

Датою подання декларації вважається дата її надходження до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин або (в разі надсилання декларації поштою) – дата вручення відповідного поштового відправлення. Власник земельної ділянки та землекористувач несе відповідальність за достовірність даних, наведених у поданій ним декларації та робочому проекті землеустрою, відповідно до закону.

За подання декларації та робочого проекту землеустрою плата не справляється»;

частину третю виключити;

33) частину четверту статті 173 виключити;

34) у статті 186:

у частині четвертій слова «районними державними адміністраціями» замінити словами «Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями»;

у частині п’ятій слова «(у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів)» виключити;

частину шосту доповнити словами «а у разі, якщо зазначений проект передбачає зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності, – сільською, селищною, міською радою»;

у частині сьомій:

в абзаці першому після слова «затверджується» доповнити словами «відповідними сільськими, селищними, міськими радами»;

абзаци другий та третій виключити;

доповнити частиною 9-1 такого змісту:

«9-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад погоджуються суміжними сільськими, селищними, міськими радами і затверджується сільською, селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території якої встановлюються (відновлюються)»;

частину тринадцяту доповнити словами «а щодо земель державної та комунальної власності – органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядженням такими землями відповідно до статті 122 цього Кодексу»;

35) частину першу статті 188 викласти в такій редакції:

«1. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно в межах та порядку встановленому законом.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою такого рішення».

36) статтю 189 виключити;

37) статтю 190 викласти в такій редакції:

«Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які діють в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

38) у частині другій статті 209 після слова «землі» доповнити словами «проведення робіт із встановлення (відновлення) меж територіальних громад»;

39) у частині першій статті 211:

у пункті «і» слова «використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» виключити;

пункт «й» викласти в такій редакцій:

«й) порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання земельних ділянок»;

пункт «к» виключити.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):

1) статтю 52 викласти в такій редакції:

«Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) статтю 53 викласти в такій редакції:

«Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цільовим призначенням, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання природоохоронного режиму використання земель,

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

3) статтю 53-1 викласти в такій редакції:

«Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та використання земельної ділянки без належного оформлення речового права на неї

Самовільне зайняття земельної ділянки -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Використання земельної ділянки за відсутності належним чином оформленого речового права на земельну ділянку,–

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

4) статтю 53-3 викласти в такій редакції:

«Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без подання декларації

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без подання декларації у випадках, визначених законом, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у робочому проекті землеустрою -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

5) назву та частину першу статті 53-5 викласти в такій редакції:

«Стаття 53-5. Порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою та надання земельних ділянок;

Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановленого законодавством строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою та надання земельних ділянок, -»;

6) частину другу статті 55 виключити;

7) у статті 188-5 слова «у галузі» замінити словами «за використанням та охороною земель, державний контроль у сфері»;

8) частину першу статті 219 викласти в такій редакції:

«Справи про порушення вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, передбачені частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 531, 54 та 1885, розглядають посадові особи виконавчих комітетів, які уповноважені здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель – державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних та міських рад»;

9) доповнити статтею 238-1 такого змісту:

«Стаття 238-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (стаття 52, частина перша статті 53, статті 531 – 56, 63 та 1885).

Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель та його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, старші державні та місцеві державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій»;

10) у статті 242-1 цифри «52 - 53-1, 53-3 – 54» замінити словами та цифрами «частиною першою статті 52, частиною другою статті 53, статтями»;

11) у статті 244:

слова «законодавства у сфері використання та охорони земель і» виключити;

цифри «52 - 534, 54 – 56» виключити;

12) включити пункт четвертий частини першої статті 288 такого змісту: «4) постанову місцевого державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель відповідної територій про накладення адміністративного стягнення, - у центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом».

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, ст.99):

1) у статті 13:

у частині першій слова «одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації.» замінити словами «державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;

частину третю виключити;

2) пункт п’ятий частини першої статті 27 виключити;

3) пункт п’ятий Розділу VIII «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції: «5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на вказаному праві, це право посвідчується планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування».

4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170):

1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «територія територіальної громади – це територія в межах якої територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України»;

2) частину першу статті 26 доповнити пунктами 34-1 та 34-2 такого змісту: «34-1) здійснення економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону;

34-2) прийняття рішень щодо здійснення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради державного контролю за використанням та охороною земель»;

3) у статті 33:

у підпункті першому пункту «а» частини першої слова «у власності територіальних громад» замінити словами «у державній і комунальній власності на території відповідної сільської, селищної, міської ради»;

у підпункті першому пункту «б» частини першої слова «земельного та» та слово «земель» виключити;

підпункт десятий пункту «б» частини першої викласти в такій редакції: «10) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в межах та порядку встановленому законом».

5. У пункті 3 частини першої статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20-21, ст.190):

слово «земель» виключити;

доповнити словами «в порядку та обсягах встановлених законодавством».

6. Статтю 7 Закону України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363) викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Порядок передачі земельних ділянок для ведення фермерського господарства

1. Передача земельних ділянок, громадянам України - членам фермерських господарства у розмірі земельної частки (паю) із земель наданих фермерському господарству у користування здійснюється в порядку, встановленому статтею 118 Земельного кодексу України.

Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).

2. Передача земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, в оренду, для ведення фермерського господарства, здійснюється в порядку, встановленому статтями 123, 124 Земельного кодексу України».

7. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314):

1) у статті 3:

у частині першій та другій слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

у частині четвертій слова «чи районна державна адміністрація» виключити;

2) у частині другій статті 4 слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

3) у статті 5:

у назві слова «та районних державних адміністрацій» виключити;

у частині першій слова «та районні державні адміністрації» виключити;

частину другу виключити;

4) у частині першій статті 7 слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;

5) у статті 9:

у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;

у частині четвертій:

слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;

слова «видачі державних актів на право власності» замінити словами «державної реєстрації права власності»;

6) у статті 10 слова «та районна державна адміністрація» виключити;

7) у частині першій статті 13:

слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

слова «отримання їх власниками державних актів на право власності» замінити словами «державної реєстрації права власності»;

8) статтю 12 виключити;

9) у частині третій статті 14 слова «та районні державні адміністрації» виключити;

8. Частину другу-четверту статті 4 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280) замінити частиною такого змісту: «Орендодавцями земельних ділянок державної та комунальної власності є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України».

9. Статтю 23 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) викласти в такій редакції:

«Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, у місячний строк з дня надходження, розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та розташування земель або земельних ділянок на територій іншої ради.

У випадку прийняття рішення про відмову у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, таке рішення має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

У разі якщо у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації то технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінки земельних ділянок набирає чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цієї статті, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки може бути затвердженою без прийняття відповідного рішення сільської, селищної, міської ради».

10. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):

1) статтю 1 доповнити новими термінами такого змісту:

«використання земельної ділянки без належного оформлення речового права на неї - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності належним чином оформленого речового права на земельну ділянку, в тому числі користування будівлею, спорудою на такій земельній ділянці, за відсутності ознак самовільного зайняття земельної ділянки, (крім випадків використання земельної ділянки відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»;

нагляд за здійсненням державного контролю за використанням та охороною земель - сукупність заходів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин спрямованих на дотримання виконавчими органами сільських, селищних, міських рад чинного законодавства при здійснені державного контролю за використанням та охороною земель»;

2) у частині першій статті 2:

в абзаці «четвертому» після слова «земель» доповнити словами «охорони родючості ґрунтів, землеустрою»;

в абзаці п’ятому:

слова «охорони та використання земель» замінити словами «земельних відносин»;

слова «погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів» виключити;

3) статтю 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель та збереженням родючості грунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері земельних відносин

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості грунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері земельних відносин, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в межах та порядку встановленому цим Законом»;

4) Статтю 6 викласти викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належать:

а) організація та здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності у частині:

додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання;

виконання комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування, забруднення, засмічення відходами, заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям;

дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, визначених проектом землеустрою, яким передбачено реалізації заходів з рекультивації порушених земель;

дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень і межових знаків;

додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок;

додержання строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю;

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

дотриманням строків погодження документації із землеустрою;

здійсненням заходів, передбачених робочими проектами землеустрою;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;

б) нагляд за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних, міських рад повноважень, визначених статтею 6-1 цього Закону;

в) внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства України;

припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

г) одержання в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників і користувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

ґ) контроль за дотриманням вимог законодавства по зняттю та перенесенню ґрунтового покриву земельних ділянок;

д) моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення через спеціалізовану державну установу, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

е) участь у розробці нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;

є) вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;

ж) вирішення інших питань відповідно до закону»;

5) доповнити статтею 6-1 такого змісту:

«Стаття 6-1. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, на їх територіях, належить здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за:

виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою такого рішення, виходячи з можливостей та потреб відповідних територій.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад реалізують функцію державного контролю за використанням та охороною земель через місцевого державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель відповідної території, який відповідає вимогам статті 10 цього Закону.

Сільські, селищні та міські ради після прийняття, ними рішення, щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель зобов’язані:

протягом трьох днів письмово поінформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

протягом місяця призначити місцевого державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель відповідної території.

Після призначення місцевого державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель відповідної території сільська, селищна або міська рада зобов’язані протягом десяти днів письмово поінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про можливість здійснення повноважень із державного контролю за використанням та охороною земель і розмістити у місцевій пресі відповідне повідомлення.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад починають здійснювати повноваження, визначені цим Законом через 30 календарних днів після інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про можливість здійснення повноважень із державного контролю за використанням та охороною земель.

У разі якщо сільські, селищні, міські ради не прийняли рішення, щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель та не призначили місцевого державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель відповідної території повноваження таких органів виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин через відповідних державних інспекторів»;

6) статтю 7 виключити;

7) у статті 9:

у назві слова «та проведення моніторингу ґрунтів» замінити словами «землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин»

у частині першій:

в абзаці першому слова «і моніторинг ґрунтів» замінити словами «землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин»;

в абзаці п’ятому після слів «пов'язаної з» доповнити словом «плануванням».

8) статтю 10 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель

Державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель є

Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

заступники Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель – перший заступник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі – керівники відповідних територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

заступники головних державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі – заступники керівників відповідних територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель - призначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, особи, які відповідають вимогам цієї статті;

місцеві державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій – призначені, сільськими, селищними, міськими радами особи, які відповідають вимогам цієї статті;

Старшим державним та місцевим державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель відповідної території може бути громадянин України, який має вищу освіту та стаж, не менш як два роки, землевпорядної, юридичної роботи або роботи у органах що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель має право:

безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель та мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;

давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків;

складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством України порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України;

передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;

проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України;

звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, при здійсненні нагляду за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних виконанням повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель мають право:

перевіряти законність рішень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель, прийнятих місцевим державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель відповідної території;

вимагати від місцевих державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідної території проведення перевірок у разі наявності ознак порушення у сфері використання та охорони земель;

у разі виявлення порушень у діяльності місцевих державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідної території:

а) видавати обов’язкові до виконання місцевими державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель відповідної території приписи про усунення порушень вимог законодавства;

б) ініціювати притягнення місцевих державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідної території до відповідальності;

в) вносити подання про звільнення місцевих державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідної території;

г) скасовувати чи зупиняти дію рішень, прийнятих місцевими державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель відповідної території, які порушують вимоги законодавства.

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель може мати й інші повноваження відповідно до закону.

Державний інспектор під час виконання службових обов'язків має право на носіння форменого одягу встановленого зразка та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

11. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546):

1) у статті 20-2:

у частині першій:

абзац третій пункту «а» виключити;

пункт «л» замінити новими пунктами змісту:

«л) збереження водно-болотних угідь;

м) виконання екологічних вимог при використанні природних ресурсів та додержання режиму використання територій природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

н) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню територій хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

о) додержання екологічних нормативів;

п) здійснення інших повноважень, визначених законами України»;

2) у частині другій статті 35 слово «земель» виключити;

3) у частині другій статті 49 слова «та земельні ділянки» виключити.

12. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349):

1) у частині другій статті 5 абзаци четвертий та сьомий виключити;

2) абзац шостий частини першої статті 7 виключити;

3) у частині першій статті 9:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«прийняття рішення про здійснення виконавчим органом міської ради повноважень із державного контролю за використанням та охороною земель»;

абзац шостий виключити;

4) абзац четвертий частини першої статті 10 виключити;

5) абзац четвертий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:

«прийняття рішення про здійснення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад повноважень із державного контролю за використанням та охороною земель»;

6) абзац четвертий частини першої статті 14 виключити;

7) абзаці четвертий, п’ятий та сьомий статті 15 виключити;

8) у частині першій статті 16:

в абзаці восьмому слова «формування екомережі» виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відповідно до законодавства;

організація проведення робіт з охорони земель»;

9) абзац третій частини першої статті 17 виключити;

10) статтю 17-1 виключити;

11) статтю 18-1 виключити;

12) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в межах та порядку встановленому законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у рамках здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, проводить моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення через спеціалізовану державну установу, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

13) статтю 20 виключити;

14) статтю 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які діють в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України»;

15) у статті 37:

у частині третій слово «систематично» виключити;

у частині четвертій слово «використовуються» замінити словами «можуть використовуватися»;

доповнити новою частиною такого змісту:

«Одержання агрохімічного паспорта земельної ділянки не є обов’язковим при передачі земельної ділянки у власність та користування»;

16) у частині першій статті 39:

слова «обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» виключити;

слова «у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «у сфері земельних відносин»;

17) абзац восьмий частини третьої статті 55 виключити.

13. Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст.282):

1) абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«межа територіальної громади - це умовна замкнена лінія на поверхні землі (у тому числі на водному просторі), що відокремлює територію однієї територіальної громади від території іншої територіальної громади, державного кордону або межі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

2) у частині першій статті 8 слова «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

3) пункт «ґ» частини першої статті 11 виключити;

4) пункт «г» частини першої статті 12 виключити;

5) у пункті «г» частини першої статті 13 слова «і державного контролю за використанням та охороною земель» виключити;

6) статтю 14-1 виключити;

7) пункт «б» частини першої статті 15 виключити;

8) пункти «в» та «г» частини першої статті 16 виключити;

9) пункт «б» частини першої статті 17 виключити;

10) у частині першій статті 19:

пункт «б» викласти в такій редакції:

«б) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою»;

у пункті «в» слова «та контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;»виключити;

11) частину другу статті 25 доповнити пунктом «б-1» такого змісту:

«б-1) проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад»;

12) доповнити статтею 46-1 такого змісту:

«Стаття 46-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад

Проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад розробляються з метою:

встановлення (відновлення) межі територіальної громади або певної її частини

з’ясування дійсної межі територіальної громади

вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж територіальної громади.

При розроблені проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад не допускається:

встановлення межі територіальної громади, яка змінюватиме межі адміністративно-територіальних одиниць;

поділ сформованої земельної ділянки між декількома територіальними громадами.

Проекти землеустрою щодо уточнення меж територіальних громад включають:

а) пояснювальну записку;

б) завдання на виконання робіт;

в) рішення про розроблення проекту;

г) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення) (у разі її наявності);

ґ) викопіювання із проектів формування територій сільських (селищних) рад (у разі її наявності);

д) опис меж територіальної громади;

е) креслення меж територіальної громади складене у відповідному масштабі, у випадку відновлення межі – на кресленні меж додатково відображається частина межі, яка відновлюється;

є) матеріали погодження проекту;

ж) матеріали виносу меж територіальної громади в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.

Межі територіальної громади можуть проходити як по суходолу, так і по водному простору.

Проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад складаються у паперовій та електронній (цифровій) формах.

Відомості про межі територіальної громади вносяться до Державного земельного кадастру.

Відомості про межі територіальної громади зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській раді»;

13) у статті 50:

абзац сьомий частини третьої виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

«Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель та матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) включається до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки після виконання відповідних робіт в натурі (на місцевості)»;

14) пункт «ґ» частини десятої статті 55 виключити;

15) у частині першій статті 60 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

16) у частині третій статті 67:

слова «на землях комунальної власності» виключити;

доповнити словами «здійснення землеустрою на землях державної та комунальної власності»;

17) абзац другий частини другої статті 68 викласти в такій редакції:

«встановлення Кваліфікаційною комісією факту недотримання сертифікованим інженером-землевпорядником нормативно-правових актів у сфері землеустрою та Державного земельного кадастру при виконанні робіт із землеустрою, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів замовників документації із землеустрою, власників землі (земельних ділянок) або землекористувачів, саморегулівних організацій у сфері землеустрою, на підставі заяви цих осіб, поданої до Кваліфікаційної комісії».

14. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 36, ст. 472):

1) підпункт «г» пункту 4 доповнити словами «а також землі, які відповідно до закону віднесені до комунальної власності об’єднаних територіальних громад, що утворені у встановленому порядку»;

2) у пункті 6:

абзац перший доповнити словами «органами виконавчої влади та органи місцевого самоврядування які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність або користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України;

абзаци другий та третій виключити.

15. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):

1) частину першу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«землі в межах територій територіальних громад»;

2) доповнити статтею 13-1 такого змісту:

«Стаття 13-1. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій територіальних громад

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах територій територіальних громад:

а) найменування територіальної громади;

б) опис меж територіальної громади;

в) площа земель в межах територіальної громади;

г) найменування суміжних територіальних громад;

ґ) інформація про матеріали, на підставі яких встановлені (відновлені) межі територіальних громад».

3) частину восьму статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відомості про межі територій територіальних громад вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад»;

4) частину десяту статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:

«рішення суду про скасування державної реєстрації земельної ділянки».

16. У Законі України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»:

1) у частині другій статті 7:

в абзаці першому слова «генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, матеріалів погодження місця розташування таких об'єктів проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншої документації із землеустрою, затверджених в установленому законодавством порядку» замінити словами «затверджених в установленому поряду проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншої документації із землеустрою, за якою здійснюється формування земельних ділянок»;

абзац другий виключити;

2) статтю 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб

Кабінет Міністрів України приймає рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для забезпечення національної безпеки і оборони, розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також для інших суспільних потреб, визначених цим Законом, якщо передбачається місце розташування об'єкта на території Автономної Республіки Крим та суміжної області або на території двох та більше областей»;

3) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо викупу земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб

Сільські, селищні, міські ради, Київська і Севастопольська міські ради в межах території здійснення їх повноважень приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, у порядку, визначеному цим Законом, для усіх суспільних потреб, крім випадків визначених статтею 8 цього Закону»;

4) у частині першій статті 10 слова «і які погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України» виключити.

17. У частині першій статті 12 Закону України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст.232) слова «та органами виконавчої влади» виключити.

18. Пункт 41 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), виключити.

19. У частині третій статті 14 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):

1) в абзаці першому слова «нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «земельних відносин»;

2) в абзаці четвертому слова «та покладених на нього Президентом України» виключити.

20. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст.87) доповнити новим пунктом такого змісту:

«17) органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель - у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів».

21. В абзаці другому частини другої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст. 343) слова «розпорядження відповідної районної державної адміністрації» замінити словами «рішення сільської, селищної, міської ради».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Надані до набрання чинності цим Законом рішеннями органів виконавчої влади дозволи на розробку документації із землеустрою щодо земельних ділянок, право розпорядження якими відповідно до цього Закону переходить до інших органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, зберігають чинність. Рішення про затвердження такої документації, яка на час набрання чинності цим Законом не була затверджена, приймають органи, визначені статтею 122 Земельного кодексу України.

3. Рішення органів виконавчої влади про викуп для суспільних потреб земельних ділянок приватної власності, прийняті до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність, а заходи щодо відчуження таких земельних ділянок здійснюються органами, визначеними у статтях 8 та 9 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

4. Перехід повноважень із розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого відповідно до цього Закону не є підставою для припинення права оренди та інших речових прав, похідних від права власності, на такі земельні ділянки. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу, що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.

5. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Мета:

Метою проекту Закону є: - підтримка добровільного об’єднання територіальних громад в країні з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих їм повноважень у процесі децентралізації; - оптимізація правового регулювання у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
Завдання:

Проектом Закону пропонується:

1. Встановити, що землі державної власності за межами населених пунктів, передаються у власність територіальних громад, які об’єднались відповідно до закону, та визначити порядок такої передачі;

2. Передати сільським, селищним, міським радам повноваження з розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів в якості делегованих повноважень (крім земель оборони, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення на об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які мають важливе значення для держави).

3. Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель:

- центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин,

- виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у частині контролю за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам).

Встановити, що повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель виконавчі органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття відповідною радою рішення про їх здійснення.

Встановити, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює нагляд за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування державного контролю за використанням та охороною земель.

4. Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

5. Визначити порядок встановлення (відновлення) меж територіальних громад при виникненні невизначеності або спору з приводу таких меж.

Результати:

1. Збільшено матеріальну і фінансову бази місцевого самоврядування;

2. Створено умови для більш якісного і обґрунтованого планування розвитку територій та бюджетів громад (в частині надходжень від плати за землю);

3. Оптимізовано повноваження щодо державного контролю за використанням та охороною земель.

Журнал змін:

04-02-2020
Знято з розгляду
03-09-2019
Надано для ознайомлення
02-09-2019
Направлено на розгляд Комітету
30-08-2019
Передано на розгляд керівництву
29-08-2019
Одержано Верховною Радою
18-10-2016
Вручено порівняльну таблицю (друге читання)
19-04-2016
Прийнято в першому читанні
15-04-2016
Вручено подання Комітету про розгляд
12-04-2016
Включено до порядку денного
04-04-2016
Надано для ознайомлення
01-04-2016
Направлено на розгляд Комітету
31-03-2016
Передано на розгляд керівництву
31-03-2016
Одержано Верховною Радою

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: