Номер акту:

1174-IX
Дата прийняття:

02 лютого 2021
Номер:

0850
Дата:

29 серпня 2019
Автори:

  • Алексєєв Ігор Сергійович
  • Лунченко Валерій Валерійович
  • Сторожук Дмитро Анатолійович
  • Кулініч Олег Іванович
  • Бакуменко Олександр Борисович
Матеріали:

Проект_Закону_2027а.rtfПояснювальна_записка_2027а.rtfПорівняльна_таблиця_2027а.rtf
Сторінка на сайті ВРУ
Закон підписано

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 120 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:

«2. Якщо жилий будинок (крім багатоквартирного), будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а набувач не може використовувати земельну ділянку на такому праві, земельна ділянка переходить до набувача на іншому речовому праві.

Набувач протягом 10 днів з дня державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомості зобов’язаний звернутися до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому у користування земельну ділянку під об'єктом нерухомості, що належить йому на праві власності. Власник зобов’язаний прийняти таку пропозицію та письмово повідомити користувача земельної ділянки про перехід права власності на житловий будинок, будівлю або споруду (крім випадків поєднання попереднього власника об'єкта нерухомості і користувача земельної ділянки, на якій його розміщено, в одній особі).

Не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на відповідний об'єкт нерухомості, сторони зобов’язані розірвати договір, на підставі якого виникло право користування земельною ділянкою, а набувач зобов’язаний укласти договір з власником такої земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка під об’єктом нерухомості перебуває у постійному користуванні, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності припинити право постійного користування земельною ділянкою під таким об’єктом та передати її у користування власнику такого об’єкта.

Невиконання вимог, передбачених цією частиною, може бути оскаржене в судовому порядку».

2. Частину третю статті 7 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998 р., № 46-47, ст. 280) викласти у такій редакції:

«До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право на оренду цієї земельної ділянки. Перехід права на оренду земельної ділянки здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України».

3. Частину першу статті 377 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити новим реченням такого змісту:

«Перехід права користування на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що розміщені на ній, здійснюється в порядку, встановленому законом».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Мета:

Проект Закону розроблено з метою усунення прогалин у правовому регулюванні питань, пов’язаних з переходом права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній.
Завдання:

Усунення даних проблем видається можливим шляхом встановлення обов’язковості розірвання договору, яким встановлюється право користування земельною ділянкою з відчужувачем об’єкта нерухомості, розташованого на такій земельній ділянці, та укладення відповідного договору на тих самих умовах із набувачем нерухомого майна.

Пропонується уніфікувати вказані правила для всіх правових титулів користування земельною ділянкою у випадку переходу права користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис (сільськогосподарські будівлі), постійне користування тощо) у разі набуття права власності на розташовані на ній житловий будинок, будівлю або споруду шляхом внесення змін до статті 120 Земельного кодексу України та 377 Цивільного кодексу України.

Також у випадках, коли межі земельної ділянки та об’єкта нерухомості не співпадають, власник такої ділянки зобов’язаний повідомити користувача іншої частини земельної ділянки про зміну власника об’єкта нерухомості. Такі зміни цілком відповідають абзацу 2 частини 6 статті 120 Земельного кодексу України.

Особливості переходу прав на земельну ділянку, що використовується на праві постійного користування обумовлені таким. Наразі не всі особи мають право набувати земельні ділянку на вказаному правовому титулі, тому у разі зміни власника об’єкта нерухомості земельна ділянка переходить на іншому правовому титулі, що визначається за згодою сторін.

Встановлення строку в 30 днів для розірвання та укладення нового договору обумовлено тим, що у випадку, коли власником земельної ділянки є держава або територіальна громада, то рішення приймається відповідним органом державної влади чи місцевого самоврядування. Для уникнення порушення строків пов’язаних з розкладом сесій або засідань таких органів, встановлено строк в 30 днів, який є необхідним та достатнім в даній ситуації.

Проектом Закону також пропонується передбачити правові наслідки невиконання вимог щодо обов’язковості розірвання/укладення договору, яким встановлюється право користування земельною ділянкою. В такому разі особа, права якої були порушені, має право звернутися до суду з використанням способів захисту, передбачених законом.

Відповідні зміни до статті 377 Цивільного кодексу, статті 7 Закону України «Про оренду землі» містять відсилочні норми до статті 120 Земельного кодексу України. Такий підхід спрямований на уникнення дублювання норм та розпорошування правового регулювання.

Таким чином, вказаний законопроект відповідає стабільним тенденціям практики, що склалась, сприяє усуненню колізій та уніфікації процедур пов'язаних з вдосконаленням порядку переходу права на оренду земельної ділянки, а також інших правових титулів користування у разі набуття права власності на розташовані на ній житловий будинок, будівлю або споруду.

Результати:

Реалізація цього закону сприятиме правовій визначеності, оскільки надасть змогу встановити процедуру переходу права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній. Крім того, реалізація закону дозволить зменшити навантаження на суди, оскільки припинення орендних правовідносин та інших правовідносин землекористування здійснюватиметься у позасудовому порядку.

Журнал змін:

27-09-2021
Повернуто з підписом від Президента
09-09-2021
Закон направлено на підпис Президенту
09-09-2021
Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
02-02-2021
Закон прийнято
17-12-2020
Надано порівняльну таблицю (друге читання)
15-09-2020
Включено до порядку денного
03-09-2019
Надано для ознайомлення
02-09-2019
Направлено на розгляд Комітету
30-08-2019
Передано на розгляд керівництву
29-08-2019
Одержано Верховною Радою
08-12-2015
Прийнято в першому читанні
01-09-2015
Вручено подання Комітету про розгляд
08-06-2015
Надано для ознайомлення
05-06-2015
Направлено на розгляд Комітету
04-06-2015
Передано на розгляд керівництву
04-06-2015
Одержано Верховною Радою

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: