Номер проекту:

2558а
Дата реєстрації:

31 серпня 2015
Номер акту:

867-VIII
Дата прийняття:

08 грудня 2015
Автори:

 • Мушак Олексій Петрович
 • Бакуменко Олександр Борисович
 • Кучер Микола Іванович
 • Кулініч Олег Іванович
 • Лабазюк Сергій Петрович
 • Мірошніченко Іван Володимирович
 • Івченко Вадим Євгенович
 • Кривенко Вадим Валерійович
 • Опанасенко Олександр Валерійович
 • Козаченко Леонід Петрович
 • Хлань Сергій Володимирович
Матеріали:

Проект_Закону_2558а.rtfПояснювальна_записка_2558а.rtfПорівняльна_записка_2558а.rtfАвторський_колектив_2558а.rtf
Сторінка на сайті ВРУ
Закон підписано

Скасування та/або обмеження дії 22 дозвільних процедур та вимог щодо здійснення господарської діяльності, в тому числі: ветеринарні свідоцтва та довідки для кормів рослинного походження, карантинний дозвіл на імпорт або транзит, ліцензія на поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами, державна атестація плідників, допуск до відтворення плідників, сертифікація племінних ресурсів, експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування, реєстрація зовнішньоекономічних контрактів щодо окремої рибної продукції та інші;
Обмеження повноваження окремих державних органів щодо здійснення функцій державного контролю.

Спрощення процедури реєстрації деяких добрив, що дозволить суттєво знизити їх ціну в Україні та зменшити залежність української економіки від імпортних цін на природний газ.

Суттєве скорочення адміністративних витрат для аграріїв.

Спрощення виходу нових суб’єктів господарювання на ринок

Покращення інвестиційної привабливості АПК та позицій України в міжнародних рейтингах економічної свободи.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167):

1) у статті 1 визначення терміна «карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)» виключити;

2) у статті 4 слова «порядку видачі карантинного дозволу» виключити;

3) у частині першій статті 7:

абзац восьмий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«підготовка переліку об'єктів регулювання, а також інформування в порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, про наявність діючих заборон для імпорту в Україну об’єктів регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, які заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих організмів на території, з якої походять такі об'єкти регулювання»;

4) в абзаці девятому частини четвертої статті 12 слова «та карантинні дозволи» виключити;

5) частину другу статті 35 виключити;

6) абзац четвертий частини першої статті 36 виключити;

7) статтю 37 виключити;

8) у статті 39:

абзац другий частини першої виключити;

у частині другій:

абзац другий викласти в такій редакції: «не виявлено вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту»;

в абзаці сьомому слова «карантинного дозволу та» виключити;

у частині третій:

слова «карантинним дозволом та/або» виключити;

слова «без таких документів» замінити словами «без такого документа»;

9) в абзаці другому частини першої статті 41:

слова «карантинного дозволу та/або» виключити;

слова «такими документами» замінити словами «таким документом»;

10) у частині першій статті 43 слова «незважаючи на наявність карантинного дозволу» виключити.

2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):

1) у колонці «Назва документа дозвільного характеру» пункти 2 та 3 викласти в такій редакції:

«2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);

3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)»;

2) пункт 82 виключити.

3. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):

1) у частині другій статті 32:

в абзаці першому після слова «нагляду» доповнити словами «крім випадків, встановлених цим Законом»;

в абзаці третьому після слова «тваринного» доповнити словами «та рослинного»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Видача відповідних ветеринарних документів на корми та кормову сировину рослинного походження з метою державного ветеринарно-санітарного контролю здійснюється виключно у таких випадках:

1) за запитом особи, яка здійснює переміщення такого об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

2) якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена у зовнішньоекономічному договорі (контракті);

3) якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена законодавством держави-імпортера або надання такого документа вимагають компетентні органи держави-імпортера»;

2) у статті 35 слова «або уповноваженого» замінити словами «уповноваженого або ліцензованого».

4. У Законі України «Про племінну справу у тваринництві» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37):

1) у статті 7:

абзац шостий частини другої виключити;

частину третю виключити;

2) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві

Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, мають право на отримання спеціального статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві відповідно до законодавства шляхом їх державної реєстрації у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві.

Державна підтримка надається виключно суб'єктам господарювання, яким присвоєно статус суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.

Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.

Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Порядок ведення племінного обліку, бонітування, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;

3) у частині першій статті 10:

в абзаці третьому слова «атестованих плідників, допущених до використання для відтворення» замінити словом «плідників»;

абзац шостий виключити;

4) у частині першій статті 13 слова «зобов’язані мати» замінити словами «мають право отримувати»;

5) статтю 14 виключити;

6) у статті 16:

в абзаці шостому частини першої слова «атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання» виключити;

у частині другій:

абзац другий виключити;

в абзаці п’ятому слова «атестації та допуску до відтворення плідників» виключити;

7) абзац четвертий статті 17 виключити;

8) в абзаці п’ятому частини першої статті 18 слова «атестацією та допуском плідників до відтворення» виключити;

9) абзац третій частини першої статті 21 виключити.

5. У статті 107-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122) слова «використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників» виключити.

6. У Законі України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433):

1) статтю 1 доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Термін "експлуатаційний дозвіл" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"».

2) в абзаці п’ятому частини першої статті 5 слова «для потужностей з виробництва дитячого харчування» виключити;

3) у статті 9:

в частині першій слова «Про безпечність та якість харчових продуктів» замінити словами «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

в частині другій слова «для потужностей з виробництва дитячого харчування» виключити.

7. Статтю 4 Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107) викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Переробка продуктів лову

Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовій продукції».

8. У Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155):

1) у статті 9:

абзаци дев’ятий, шістнадцятий та тридцять третій виключити;

абзац тридцять дев’ятий викласти в такій редакції:

«проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибопродукції»;

абзац п’ятдесят шостий виключити;

в абзаці шістдесят першому словами «до закону» замінити словами «до цього Закону»;

2) у статті 19:

частину першу доповнити словами «з урахуванням положень міжнародних договорів України»;

частину другу виключити.

9. У частині першій статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 23, ст. 158):

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

«виробництво та утилізація особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»;

2) у пункті 21 слова «крім внутрішніх водойм та річок» замінити словами «за межами юрисдикції України».

10. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) у статті 21 після слів «спеціальних дозволів» доповнити словами «крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу»;

2) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

«Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також прісні підземні води для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу».

11. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91):

1) у статті 4:

частину другу викласти в такій редакції:

«Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань; а також на агрохімікати за переліком, що додається до цього Закону. Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх використання в країні, де вони виробляються».

частину п’яту виключити;

2) текст Закону доповнити додатком такого змісту:

«Додаток до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР

ПЕРЕЛІК

агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування без їх державної реєстрації

№ з/п Належність до товарної позиції з кодом УКТ ЗЕД Різновид продукту Істотні вимоги до хімічного складу продукту та вмісту у ньому окремих складових (масова частка, %) Інші додаткові вимоги, показники та інформація про тип позначення
1 2 3 4 5
1 2814 10 00 00 Аміак безводний Азот (не менше 82%) -
2 3102 10 10 00 Сечовина (карбамід) Азот (не менше 45%), біурет (не більше 1,2%) -
3 3102 21 00 00 Сульфат амонію Азот (не менше 20%) -
4 3102 30 90 00 Аміачна селітра (нітрат амонію) Азот (не менше 33%) -
5 3102 40 10 00
3102 40 90 00
Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію Азот (не менше 20%), карбонати (не менше 20%), чистота карбонатів (не менше 90%) Позначення "кальцій амоній нітрат", "суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію" або "кальцинована аміачна селітра" вживається виключно для добрива, що містить лише карбонат кальцію (наприклад, вапно) та/або карбонат магнію та карбонат кальцію (наприклад, доломіт), поряд з нітратом амонію
6 3102 80 00 00 Суміш сечовини та нітрату амонію (КАС) Азот (не менше 31%), біурет (не більше 0,5%) Якщо вміст біурету менший 0,2 мас. %, у маркуванні продукту можуть використовуватися слова "низький вміст біурету"
7 3103 10 90 00 Суперфосфат, концентрований суперфосфат Розчинний у нейтральному цитраті аміаку фосфор у вигляді P2O5 (не менше 16% для суперфосфату та не менше 31% для подвійного суперфосфату), мінімум 93% зазначеного вмісту P2O5 - водорозчинні -
8 3103 10 10 00 Потрійний суперфосфат Розчинний у нейтральному цитраті аміаку фосфор у вигляді P2O5 (не менше 38%), мінімум 85% зазначеного вмісту P2O5 - водорозчинні -
9 3103 90 00 00 Фосфоритне борошно Розчинний у мінеральних кислотах фосфор у вигляді P2O(не менше 13%), мінімум 55% зазначеного вмісту P2O5 - розчинні у 2% мурашиній кислоті Розміри частинок продукту: мінімум 90 % повинні проходити крізь сито з отворами 0,160 мм; мінімум 99% повинні проходити крізь сито з отворами 0,630 мм
10 3104 20 50 00
3104 20 90 00
Хлористий калій Калій у вигляді водорозчинного K2O (не менше 60%) -
11 3104 30 00 00 Сульфат калію Калій у вигляді водорозчинного K2O (не менше 47%), магній у вигляді водорозчинного MgO (не менше 5%), хлор (не більше 3%) -
12 2833 21 00 00 Сульфат магнію Магній у вигляді водорозчинного MgO (не менше 15%), сірка у вигляді водорозчинного SO3 (не менше 28%) -
13 2810 00 90 00 Борна кислота Водорозчинний бор (не менше 14%) -
14 3105 20 10 00
3105 20 90 00
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію Загальний вміст суми елементів N + P2O5 + К2O (не менше 20 %); азот (не менше 3%), фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах P2O5 (не менше 5%), калій у вигляді водорозчинного К2O (не менше 5%) Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)
15 3105 51 00 00
3105 59 00 00
Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору Загальний вміст суми елементів N + P2O5 (не менше 18 %); азот (не менше 3%), фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах P2O5 (не менше 5%) Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)
16 3105 60 00 00 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію Загальний вміст суми елементів P2O5 + К2O (не менше 18 %); фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах P2O5 (не менше 5%), калій у вигляді водорозчинного К2O (не менше 5%) Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)

 

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Мета:

Основною метою законопроекту є скорочення адміністративних витрат для суб’єктів господарювання в АПК шляхом скасування чи обмеження дії окремих обов’язкових погоджень та процедур, що також знизить ризики корупції в державних органах.
Завдання:

Основними положеннями законопроекту пропонується переглянути окремі обов’язкові процедури та дозволи в АПК та створити більш сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу України, залучення інвестицій, підвищення рейтингів України.

Результати:

Скасування та/або обмеження дії 22 дозвільних процедур та вимог щодо здійснення господарської діяльності, в тому числі: ветеринарні свідоцтва та довідки для кормів рослинного походження, карантинний дозвіл на імпорт або транзит, ліцензія на поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами, державна атестація плідників, допуск до відтворення плідників, сертифікація племінних ресурсів, експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування, реєстрація зовнішньоекономічних контрактів щодо окремої рибної продукції та інші;Обмеження повноваження окремих державних органів щодо здійснення функцій державного контролю. Спрощення процедури реєстрації деяких добрив, що дозволить суттєво знизити їх ціну в Україні та зменшити залежність української економіки від імпортних цін на природний газ. Суттєве скорочення адміністративних витрат для аграріїв. Спрощення виходу нових суб’єктів господарювання на ринок Покращення інвестиційної привабливості АПК та позицій України в міжнародних рейтингах економічної свободи.
Журнал змін:

31-12-2015
Повернуто з підписом від Президента
22-12-2015
Закон направлено на підпис Президенту
22-12-2015
Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
08-12-2015
Закон прийнято
08-12-2015
Вручено таблицю поправок-2
24-11-2015
Прийнято за основу із скороч. строку підготовки
06-10-2015
Вручено подання Комітету про розгляд
03-09-2015
Надано для ознайомлення
02-09-2015
Направлено на розгляд Комітету
31-08-2015
Передано на розгляд керівництву
31-08-2015
Одержано Верховною Радою

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: